Jump to content

skoda-auto.bgautozone.bg

Приспадане на данъчен кредит за Октавия с хомологация N1


el_niqui

Recommended Posts

Моля ако някой се е възползвaл от това да регистрира автомобила си на фирма регистрирана

по ДДС да даде коментар има ли проблеми пред данъчните с ДДС-то на автомобила

и консумативите. Дянков преди 1/2 години си спомням че се пънеше че собствениците

на такива автомобили ще връщат ДДС на бюджета с лихви. После излезе инфо че това

N1 се признава официално от ЕС и наще нищо не можели да направят и ако данъчните

при ревизия не признаят ДДС на такъв автомобил то съда го признава.

Моля за коментари защото наистина не ми е ясно и се обърквам от различните неща

които чета в нета.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Казусът е че на талона на автомобила пише "Товарен" защото има сертификат

N1 от производителите но въпреки това при ревизия данъчните служители можели

да правят проблеми защото е 4+1.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Щом имат сертификат от производителя данъчните нямат никакво основание да ти правят проблеми.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Има едно апокрифно писмо на ГДУ, което дава право на ревизиращия орган на място да вземе решение дали да признае ДДС-то или не. Познай, ако не му намажеш лапите, кога ще ти признае ДДС-то.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Аз съм така в момента и нямам проблеми за сега.

Следващата ми кола, която вече се задава на хоризонта пак ще е N1.

 

Аз си ползвам ДДС-то пък който иска да чака да види дали ще има проблеми.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Има едно апокрифно писмо на ГДУ, което дава право на ревизиращия орган на място да вземе решение дали да признае ДДС-то или не. Познай, ако не му намажеш лапите, кога ще ти признае ДДС-то.

 

Да знам го това писмо но също така чух от няколко места (нищо на 100 %-та) че дори

когато ти дойдат на проверка и ти заявят че си ползвал неправомерно ДДС и трябва да го връщаш

при обжалване в съда на това решение съда винаги се съобразявал с това че на талона пише "товарен"

и не взема в предвид глупостите на Дянков, т.е. печелиш при обжалването и не връщаш ДДС-то.

До колкото дочух сега Дянков и данъчните мислят нова стратегия за 2013-та.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Спорният момент с НАП беше, че имаше изискване МПС-то да се използва "за дейността" на фирмата. Иди доказвай как се използва за дейността на фирмата ......... Едва ли не НАП твърдяха, че за дейността се използват само в случаи като например: автобуси във фирмите за транспорт.

:smt0344

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

N1.

Функционално и конструктивно N1 версиите са идентични на аналогичната им пътническа версия M1. При външен оглед M1 версиите на пътниче автомобили не могат да бъдат разграничени от пътническите версии на съответния автомобил, като същите не са оборудвани и с преграда между пътническия и товарния (багажния) отсег.

Дефиницията дадената в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС не препраща изрично към разпоредбите на ЗДвП, или на Комбинираната номенклатура на ЕС (КМ на ЕС).

Когато в нормативен акт липсва еднозначна уредба на даден въпрос той се тълкува съобразно разпоредбите на нормативните актове, уреждащи аналогични правоотношения.

В този смисъл Комбинираната номенклатура на ЕС, като част от общото митническо право на ЕС, следва да се прилага и при класифициране на леките автомобили от гледна точка разпоредбата на ЗДДС, доколкото липсва друг нормативен акт, който да урежда тези правоотношения.

Комбинираната номенклатура на ЕС отговаря на общата митническа номенклатура, на статистиката на външната търговия на Европейския общност и по силата на Регламент №2658/87 и Регламент 638/2004, същата се използва при отчитане на търговията между държавите членки.

В българското законодателство използването й е определено със Закона за статистиката на външнообщностната търговия със стоки чрез системата Интрастат и Закона за акцизите и данъчните складове.

В тази връзка Комбинираната номенклатура на ЕС в частност Обяснителните бележки към нея могат да имат подпомагащо значение при преценките на органа по приходите относно вида на характеристиката на превозното средство.

В рамките на КН на ЕС превозните средства, предназначени за превоз както на пътници, така и на товари могат да се класират :

- в позиции 8703 като пътнически или товаропътнически

Или

- в позиция 8704 като предназначени за транспорт на стоки.

Решаващо за избора на едната или другата позиция е основното предназначение на автомобилите - дали те са предназначени главно за превоз на пътници или главно за превоз на товари. Разграничителните критерии за класирането са свързани главно с конструктивните особености на купето.

Класирането на стоките по КН на ЕС се определя съгласно термините на позициите и подпозициите, забележките към разделите, главите и подпозициите, забележките към подпозициите и Общите правила за тълкуване на КН. При интерпретиране на обхвата на позициите и подпозициите се взима предвид също така и Обяснителните бележки към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, която по силата на чл. 1, параграф 2, буква а) на Регламент (ЕИО) N° 2658/87 г. е базова номенклатура за КН на ЕС, както и Обяснителните бележки към КН на ЕС (ОБХС и ОБКН).

Така в позиция 8703, съгласно тези текстове се класират товаропътническите превозни средства, които

а) имат постоянно монтирани седалки, снабдени със защитно приспособление (предпазни колани и аксесоари, предназначени за тяхното монтиране) за всеки човек или на специално обособени места и приспособления, предназначени за монтирането на седалките и защитните приспособления в задната част, разположена зад водача и пътниците. Тези седалки могат да бъдат неподвижни или подвижни;

б) имат прозорци върху двете странични стени в задната част;

в) имат една или няколко врати с прозорци, отварящи се стандартно или чрез: плъзгане или повдигане, разположени на страничните стени или в задната част;

г) имат капак или постоянна преграда между кабината и задната част, която може да се използва за транспорт на хора или на стоки;

д) имат в цялата вътрешна част на превозното средство елементи на комфорт, елементи, показващи завършеност на интериора и аналогични на присъстващите в кабините на пътническите автомобили аксесоари (например, мокет, вентилация, вътрешно осветление, пепелници).

От своя страна позиция 8704 също включва превозни средства, които превозват хора и стоки, но при условие, че транспорта на стоки придава основния им характер. При подобен тип автомобили трябва ясно да са разграничени зоната за пасажерите и това на товара, както и да не дава възможност в зоната за превоз на товари и стоки да се превозват пътници, да има места за предпазни колани, седалки и т.н.

Според ОБХС в този случай превозните средства се отличават с:

а) наличие в задната част, която е разположена зад частта от превозното средство предназначена за водача и за пътниците, на седалки тип пейки без защитни приспособления (например предпазни колани) и без аксесоари, предназначени за тяхното монтиране. Тези седалки обикновено могат да бъдат демонтирани, което позволява оптималното използване на задната част за транспорт на стоки

б) наличие на отделна кабина за водача и пътниците, както и на отделна отворена платформа, снабдена със странични капаци и спускащ се борд на каросерията

в) липса на прозорци върху двете странични стени в задната част. Наличие на една или няколко врати без прозорци, отварящи се стандартно или чрез: плъзгане или повдигане, разположени страничните стени или задната част, така че да позволяват оптималното товарене и разтоварване на стоките:

г) наличие на капак или постоянна преграда между кабината и задната част;

д) липса на елементи на комфорт, на елементи, показващи завършеност на интериора и на аналогични на присъстващите в кабините на пътническите автомобили аксесоари (например, мокет, вентилация, вътрешно осветление, пепелници) върху платформата за товарене.

Предвид гореизложеното, за да се ползва данъчен кредит е нужно автомобила да отговаря и на критериите за тарифирането му като „автомобил за превоз на стоки" съгласно Комбинираната номенклатура на Европейския съюз и да се класифицират по позиция 8704 /Автомобили за превоз на стоки/, според нея.

 

Пример 1

В хода на ревизията е установено, че „X" ООД е упражнило право на приспадане на данъчен кредит за закупен автомобил, който е регистриран като товарен и му е издадено свидетелство за регистрация на моторно превозно средство. От страна на органите по приходите е извършена проверка за установяване на факти и обстоятелства, при която е констатирано, че:

- автомобилът е с предни и задни седалки (4+1 места), без допълнително монтирано техническо оборудване;

- липсва товарно пространство, отделно от това за пътниците и водача и твърда преграда обхващаща цялата вертикална площ от пода до тавана на автомобила;

- стъклата на автомобила не са защитени с твърда преграда;

- задните седалки и обезопасителните колани за тях не са демонтирани

С оглед на така установените обстоятелства следва да се приеме, че процесният автомобил е лек, а само формално е регистриран, като товарен. От страна на ревизираното лице не са предоставени доказателства, автомобилът да е използван за извършване на услуги, посочени в чл. 70, ал.2, т.1 на ЗДДС.

При така установената фактическа обстановка, към датата на констатиране на горните обстоятелства е налице хипотезата на чл. 79, ал. З от ЗДДС, поради което следва да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит, съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗДДС, корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства. В настоящия пример този данъчен период е периодът, през който е направена констатацията, че автомобилът е лек по смисъла на § 1, т.18 от ДР на ЗДДС. Тъй като същият представлява дълготраен материален актив по смисъла на ЗКПО, корекцията следва се определи по формулата посочена в чл. 79, ал. 6, т. 2 от ЗДДС.

 

 

Мисля че това са препоръките към данъчните как да разграничават автомобилите.

Интересен е последния болднат текст регистриран като товарен.

От тези препоръки към данъчните излиза че те от 100 кладенци ще носят вода но няма

да признаят ДДС-то освен ако от страна на ревизираното лице са предоставени доказателства,

че автомобилът е използван за извършване на услуги, посочени в чл. 70, ал.2, т.1 на ЗДДС.

Това веднага препраща към следното :

Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил. Изключенията от това правило са регламентирани с ал. 2 на същия член, според текста на която: алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато превозите средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба.

 

2. Превозни средства, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит

2.1. Независимо от обстоятелството, че дадено превозно средство се определя като „лек автомобил" по смисъла на § 1, т.18 от ДР на ЗДДС за същият ще е налице право на приспадане на данъчен кредит, когато:

-се използва единствено за предоставя следните услуги посочени в чл.70, ал. 2, т.1 от ЗДДС:

1. транспортни услуги - в ЗДДС липсва легално определение за „транспортна услуга", но при тълкуване на това понятие може да се изхожда от нормата на чл. 30 от ЗДДС, съгласно която международен транспорт на стоки са услугите по превоза на тези стоки. По отношение международния транспорт на пътници разпоредбата на чл. 29 от ЗДДС е аналогична. В този смисъл е и разпоредбата на чл.З6 от Търговския закон, съгласно която с договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар. Съгласно цитираните нормативни текстове „транспортна услуга" за целите на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗДДС е услугата по превоз на стоки и/или пътници по определен маршрут и срещу възнаграждение, дължимо от получателя на услугата.

Предвид гореизложеното не следва да се приема, че е налице транспортна услуга, когато доставчикът от свое име и за своя сметка извършва превоз на стоки до клиента, т.нар. „превоз за собствена сметка". "Превоз за собствена сметка" е:

а) превоз на товари без заплащане, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него и превозът е предназначен да се доставят товари на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, да се експедират негови товари, товарите да се превозят в рамките на предприятието му или за негови собствени нужди извън предприятието, а товарите принадлежат на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или са били продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него, или

б) превоз на пътници без заплащане с нетърговска или нестопанска цел, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него.

2. охранителни услуги - дейността по Закон за МВР и Закон за частна охранителна дейност (ЗЧОД).

Според ЗЧОД частна охранителна дейност се извършва само след получаване на лиценз или регистрация по реда на ЗЧОД. Притежанието на лиценз съгласно чл. 13 ЗЧОД е задължително условие за извършване на дейностите, посочени в чл. 5, ; ал. 1, т. 1-4 ЗЧОД, а именно:

- лична охрана на физически лица - дейност по защита на телесната неприкосновеност на физически лица от противозаконни посегателства, както и тяхното предотвратяване и пресичане (чл. 6 ЗЧОД);

- охрана на имуществото на физическите или юридическите лица, която представлява дейност по физическа защита на имуществото от противоправни посегателства; дейността по физическата защита може да включва и осигуряването на пропускателен режим в обектите (чл. 7 ЗЧОД);

- охрана на мероприятия - комплекс от действия, насочени към обезпечаване спокойното и безпрепятствено протичане на масови прояви или дейности с краткосрочен характер (чл. 8 ЗЧОД);

- охрана на ценни пратки и товари - дейност по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности, чието транспортиране задължително се осъществява с въоръжена охрана, специално оборудван транспорт, надеждна връзка и други технически и помощни средства за защита (чл. 9, ал. 1 ЗЧОД).

Съгласно чл. 4, ал. 2 ЗЧОД лицензът може да бъде за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна или на територията на отделни области.

Самоохраната (чл. 5, ал. 1, т. 5 ЗЧОД) е дейност, осъществявана от служители на търговците, обособени в самостоятелни структурни звена за охрана на техни служители, обекти, мероприятия, имущество, ценни пратки и товари (чл. 11, ал. 1 ЗЧОД). На основание чл. 23, ал.1 от ЗЧОД дейността по самоохрана се извършва при условията на регистрационен режим (чл. 23, ал. 1 ЗЧОД).

3. таксиметрови превози - таксиметров превоз на пътници е обществен превоз срещу заплащане, извършван с лек автомобил до 5 места, включително мястото на водача, по заявен от пътника маршрут (чл. 2 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г.). Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация и издадено от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица разрешение за такъв превоз, както и от водачи, извършващи дейността от името на регистрирани превозвачи, но за своя сметка (чл. 12, ал. 1. чл. 24, ал. 1 ЗАвтП и чл. 3 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници). Водачът на такъв автомобил трябва да притежава удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил" издадено от Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация".

4. отдаване под наем - с цел установяване на обстоятелството дали автомобилът се използва единствено за отдаване под наем, органът по приходите следва да извърши анализ на счетоводната отчетност, относно разходи за поддръжка, паркинг, амортизации, застраховки и др. спрямо отчетени приходи. Без да са изчерпателно изброени, предмет на анализа могат да бъдат:

- съпоставка между продължителността на наема по време и реализирания пробег:

- издадени фишове и актове за нарушения от органите на КАТ;

- издадени и осчетоводени фактури и получени плащания:

- доказателства при наемателя за ползване на автомобила и за извъртени във връзка с това разходи;

Ако се установи, че автомобилът не се използва единствено за отдаване под наем, то ще е налице отрицателна предпоставка и водеща до:

- отказ на данъчен кредит, в случаите, при които няма отчетени приходи от отдаване под наем, но се установят факти и обстоятелства, че автомобилът се използва за дейност извън посочените в чл. 70, ал.2, т. 1 от ЗДДС.

- корекция на ползвания данъчен кредит, в случаите, при които автомобилът първоначално е използван само за извършване на доставки имащи за предмет отдаване под наем, но впоследствие се използва и за други цели. В този случай е налице хипотезата на чл.79, ал.З от ЗДДС - промяна на предназначението, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит. Предвид това, че автомобилът, представлява дълготраен материален актив по смисъла на ЗКПО и Закона за счетоводството, корекцията следва да бъде извършена по реда на чл.79, ал.6, т.2 от ЗДДС.

5. куриерски услуги - Съгласно Закона за пощенските услуги "Куриерска услуга" е пощенска услуга с добавена стойност над универсалната пощенска услуга; куриерската услуга гарантира освен по-голяма бързина и надеждност на приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя и предоставянето на всички или някои от следните допълнителни услуги:

а) събиране от адреса на подателя;

б) доставяне до определена дата;

в) възможност за смяна на направлението и получателя в движение;

г) уведомяване на подателя за получаването на пратката;

д) контролирано наблюдение и проследяване на пратките;

e) персонални услуги на потребителите и извършване на услугата "a la carte" (по избор) по необходимия начин и в необходимото време ("при поискване" и "по договор") (§ 1, т. 18ДРЗПУ):

Съгласно чл. 38 във вр. с чл. 3. т. 2 ЗПУ неуниверсалните пощенски услуги включват - куриерските услуги.

Правата за извършване на неуниверсални пощенски услуги възникват от момента на вписване на решението за регистрация на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) - аргумент от чл. 59, ал. 11 ЗПУ във връзка с чл. 15. ал. 2 ЗОАРАКСД.

6. подготовка на водачи на моторни превозни средства - „Подготовка на водачи на МПС” - изисква се разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и се издава на физически или на юридически лица, регистрирани по Търговския закон или на лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средни общообразователни училища с професионални паралелки и акредитирани по реда на Закона за висшето образование бисши училища, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице.

В Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се създава и поддържа регистър на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. В регистъра се вписват:

1. имената на преподавателя и единният му граждански номер;

2. датата на вписване в регистъра;

3. образованието и квалификацията на преподавателя;

4. категориите превозни средства, за които преподавателят притежава правоспособност за управление;

5. номерът и датата на удостоверението за допълнително обучение или специализация;

6. номерата на всички разрешения по ал. 3, към които преподавателят има издадени удостоверения;

7. данни за влезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения на условията и реда за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

8. датата на заличаване от регистъра.

7. представлява търговска наличност и е предназначен единствено за препродажба - данните дали един автомобил представлява търговска наличност следва да бъдат взети от счетоводните регистри на регистрираното лице. За да се третира като търговска наличност, следва да е налице заприходяване на съответния автомобил по дебита на счетоводна сметка „Стоки". В случай, че обичайната дейност на лицето не е свързана с покупко-продажба на автомобили по реда на ДОПК може да се извършат действия за установяване на факти и обстоятелства, като:

- да бъде направена съпоставка на показанията на километража към датата на покупка на автомобила и датата на извършване на проверката;

- платени задължителни застраховки за автомобила;

- разходи за застраховки;

- наложени глоби от органите на КАТ;

- местодомуване на автомобила;

- други.

Ако автомобилът бъде прекласифициран от „Стока" в „Дълготраен материален актив" и като такъв не се използва единствено за предоставяне на посочените в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗДДС услуги, то на основание чл. 79, ал. З от ЗДДС следва да бъде извършена корекция на ползвания данъчен кредит. Съгласно чл.79, ал. 4 от ЗДДС корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства (периода през който активът е прекласифициран, т.е. заведен е като дълготраен материален актив), като дължимият данък е в размер на приспаднатия данъчен кредит.

 

Само че тези текстове са за лек автомобил а N1 има талон за товарен !!!

Т.е. това

2.1. Независимо от обстоятелството, че дадено превозно средство се определя като „лек автомобил" по смисъла на § 1, т.18 от ДР на ЗДДС за същият ще е налице право на приспадане на данъчен кредит, когато:

......

......

е противоречие !!!

т.18 от ДР на ЗДДС - "Лек автомобил" е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. При определяне броя на местата за сядане по изречение първо се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.."

Тази точка се отнася за леки автомобили а N1 е подклас на товарните и има сертификат от производителя.

 

Абе май най добре да се ползва ДДС-то пък ако дойде ревизия ще има борба !!!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Аз съм така в момента и нямам проблеми за сега.

Следващата ми кола, която вече се задава на хоризонта пак ще е N1.

Аз си ползвам ДДС-то пък който иска да чака да види дали ще има проблеми.

Абе май най добре да се ползва ДДС-то пък ако дойде ревизия ще има борба !!!

Абсолютно. :smt017

Има ли възможност винаги се ползва.

Каква борба колега? Имаш ли сертификат от производителя - имаш, няма борба. Стигне ли се до съд и не ти ли признаят N1-то, знаеш ли един насрещен иск към производителя, за това че те е подвел, колко ДДС-та пъти ще ти върнат.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

моята е N1 и се води пътническа, пасажерска (или нещо подобно) с 6+1 места, минала е технотест с допълнителен 3ти ред седалки в багажника. и в големия талон пише ВАН smile049

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

моята е N1 и се води пътническа, пасажерска (или нещо подобно) с 6+1 места, минала е технотест с допълнителен 3ти ред седалки в багажника. и в големия талон пише ВАН smile049

N1 е товарна, за да е 6+1 с допълнителен трети ред седалки трябва да е М1.

По смисъла на промяната на ПП ЗДДС твоята, ако както предполагам е произведена с 4+1 места, няма право на данъчен кредит считано от 01.01.2010 г. /ако не ме лъже паметта/. Ако напишеш марка и модел може да си поговорим повече.

П.с. И къде го пише това "ВАН" в големия талон?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ако я е взимал преди 01.01.2010 няма значение че е преправяна на 6+1 а не е

излезнала от производителя така. Може и да бъркам но май така беше.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Мой познат имаше няколко О1 служебен и всичките му бяха с данъчен кредит.

По спомен условието май беше всички да са ниво на оборудване класик, и бяха комбита и с някакви измислени седалки в багажника, които бяха само за технотеста.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Законът е имал множество различни редакции през годините.

Следва да се има предвид каква е била действащата редакция към момента, в който е било изтеглено или прихванато ДДС-то.

Тази норма ще се прилага и от съда при евентуалното съдебно производство.

Ако ДДС-то ще се тегли сега, то следва да се има предвид дали по сега действащата уредба на ЗДДС вече има създадена съдебна практика и каква е тя?

Забележка: изреждането на множество случаи по въпроса от различни години няма да помогне на колегата да се ориентира правилно в сега съществуващата ситуация.

:idea:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ако я е взимал преди 01.01.2010 няма значение че е преправяна на 6+1 а не е

излезнала от производителя така.

Тогава е ползувал дан. кредит за покупката на колата, а към настоящия момент ще ползува дан. кредит за горива, масла и др. купувани сега. Никой няма да му оспори дан. кредит до януари 2010г., но от тогава нататък няма право да ползува ДДС-то.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • 2 години по-късно...

Здравейте колеги, нов съм тук та за това моля да ме извините ако въпроса ми е тъп.

 

Ще купувам Октавия 2010 комби 1,6 TDI

До колкото разбрах от прочетеното до тук е MK2 фейслифт (с леко извитите фарове) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skoda_Octavia_II_Combi_Facelift_front-1_20100605.jpg

В момента е собственост на немска фирма но започват подмяна и ще продават тези над 200К или 5г.

Мога да я взема на фирма с ДДС регистриция.

 

Въпросния модел има ли сертификат N1?

Тук ще ми се признае ли данъчен кредит за тази кола (пътническа е) или трябва да я регистрирам като товарна?

Редактирано от iwian
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

За пътническа кола няма сертификат N1 и не се приспада ДДС. Трябва ти CoC (Certificate of Conformity) за колата, който се издава от завода специално за колата. За да приспаднеш ДДС по принцип, трябва да докажеш/доказваш, че тази кола я ползваш като фирмена, тоест за какво точно я ползваш във фирмата и т.н. Не можеш да кажеш "купувам тази кола, върнете ми ДДС-то", защото след 2-3 години ще се сетят и ще ти вземат с лихвите върнатото от тях ДДС, дори да продадеш колата... също и трябва да докажеш, че ти трябва на фирмата.

 

До тук практиката ми показва - за чисто нова кола (Фабия 2 от преди година - ползва се като служебна за срещи и разни други неща) - връщат ДДС-то доста трудно... От НАП изискват всяка запетайка, отнасяща се за колата, за да възстановяват ДДС-то периодично. Има два вида възстановяване - наведнъж и периодично.  Наведнъж, ако е - след известно време се сещат и те погват да дадеш всички документи и всички пътни листа и т.н. за период от 2-3 години назад, може и друг период, но най-често се стига до връщане на ддс-то + лихвите за периода през който е било у теб. За втория вариант (на него съм аз) - периодично връщане - на всеки Х месеца, когато тече проверка или друго - гледат кое-какво-защо и могат да откажат връщане на ДДС, или просто го връщат... но сме имали бая главоболия с тях - не признаваха, че е товарна, защото имала седалки отзад, нямала решетка и други такива простотии - въпреки, че в CoC-а пише, че е товарна от завода. Най-накрая след месеци борба кандисаха...

 

Бая врътки са, ако не я ползваш за служебна  наистина, според мен нищо не правиш и не се забатачвай :) Дали ще стане работата с регистрацията "от пътническа към товарна" (мисля, че после няма обратен път пак да стане пътническа, нещо такова са ми обяснявали) - питай някой счетоводител, да ти обясни хубаво, законово...

 

Поздрави

Редактирано от shaft
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
  • Създай нов...

Важна информация.

За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Потвърди" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.