Jump to content

skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria

Промените в Закона за движението по пътищата - Обнародван


Recommended Posts

На 26.06.2007 г. в Държавен вестник брой 51 са обнародвани Промените в Закона за движението по пътищата приети от 40-то Народно събрание на 14 юни 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Мисля, че в срок от 3 дни от обнародването влиза в сила.

Източник на Законе е от http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2135556418

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (ДВ, БР. 20 ОТ 1999 Г.)

 

Обн. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г.

 

§ 1. В чл. 3, ал. 2 се създава изречение второ: "Светлинните сигнали, пътните знаци и пътната маркировка върху платното за движение и крайпътните съоръжения представляват единна система съгласно Конвенцията за пътните знаци и сигнали и се изработват и поставят така, че да бъдат лесно разпознавани."

 

 

§ 2. В чл. 5, ал. 2 т. 3 се изменя така:

 

"3. да не управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества."

 

 

§ 3. В чл. 7 се създава ал. 5:

 

"(5) При строителство и ремонт, когато има временна пътна маркировка, положена с цел организация на движението за определен период от време, участниците в движението трябва да се съобразяват с временната пътна маркировка."

 

 

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Създава се нова ал. 2:

 

"(2) Редът и условията за движение на верижни машини и машини с гуми с шипове от въоръжените сили се определят с наредба на министъра на отбраната и министъра на регионалното развитие и благоустройството."

 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

 

 

§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 2:

 

а) точка 1 се отменя;

 

б) точка 2 се изменя така:

 

"2. в населените места, на пътно платно с две и повече пътни ленти за движение в една посока, обозначени с пътна маркировка или пътен знак, по които е разрешено движението на пътни превозни средства със скорост не по-голяма от 80 км/ч;".

 

2. Създава се ал. 6:

 

"(6) Когато пътна лента е сигнализирана за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, се забранява движението на други пътни превозни средства."

 

 

§ 6. В чл. 20 ал. 2 се изменя така:

 

"(2) Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението."

 

 

§ 7. В раздел IV на глава втора се създава чл. 24а:

 

"Чл. 24а. За намаляване скоростта на движение върху платното за движение може да се изграждат изкуствени неравности или други средства, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на вътрешните работи."

 

 

§ 8. В чл. 43 се създава т. 6:

 

"6. пред и върху сигнализирана пешеходна пътека."

 

 

§ 9. В раздел IХ от глава втора се създава чл. 43а:

 

"Чл. 43а. Забранено е изпреварването и заобикалянето на релсово превозно средство от лявата страна."

 

 

§ 10. В раздел ХI на глава втора се създава чл. 50а:

 

"Чл. 50а. Забранено е навлизането в кръстовище дори и при разрешаващ сигнал на светофара, ако обстановката в кръстовището ще принуди водача да спре в кръстовището или да възпрепятства напречното движение."

 

 

§ 11. В чл. 62 се създава т. 5:

 

"5. забранява се преминаването и паркирането на моторни превозни средства в паркове, градини и детски площадки извън обозначените за това места."

 

 

§ 12. Създава се чл. 74а:

 

"Чл. 74а. Аварийният сигнал може да бъде включван за предупреждаване на останалите участници в движението за различни опасности, когато моторното превозно средство е спряло поради повреда или има участие в пътнотранспортно произшествие и не може да бъде отстранено веднага и се явява препятствие за другите участници в движението."

 

 

§ 13. В чл. 75 след думата "мотоциклетите" се добавя "и мотопедите".

 

 

§ 14. В чл. 94, ал. 3, изречение второ думите "спиране за" се заличават, а след думите "върху тротоарите" се добавя "само на определените от собствениците на пътя или администрацията места."

 

 

§ 15. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Досегашният текст става ал. 1.

 

2. Създава се ал. 2:

 

"(2) Слизането и качването на деца до 12 години от и в автомобил, спрял на пътното платно, се извършва откъм страната на тротоара или банкета."

 

 

§ 16. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 4 думите "100 км/ч" се заменят с "90 км/ч".

 

2. Създава се ал. 7:

 

"(7) При извършване на пожарогасителни, аварийни и спасителни действия на пътното платно водачите на пътни превозни средства със специален режим на движение обозначават допълнително мястото със светлоотразителни конуси."

 

 

§ 17. В чл. 98, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В т. 1 думата "училища" се заличава.

 

2. Създава се т. 6:

 

"6. пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата."

 

 

§ 18. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 1:

 

а) в т. 1 накрая се добавя "и контролния талон към него";

 

б) в т. 2 накрая се добавя "и за тегленото от него ремарке";

 

в) в т. 3 накрая се добавя "и за тегленото от него ремарке";

 

г) създава се т. 5:

 

"5. при напускане на територията на страната - валиден международен сертификат за "Гражданска отговорност" на автомобилистите за чужбина - "Зелена карта".

 

2. В ал. 2 думата "постави" се заменя със "залепи".

 

3. Създават се ал. 3 и 4:

 

"(3) Водачът на моторно превозно средство, което не е било спряно от движение, е длъжен да залепи в долния ляв ъгъл на предното стъкло на моторното превозно средство валиден стикер на знак за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и да носи контролен талон към знака. Когато моторното превозно средство технологично не разполага с предно стъкло и е невъзможно стикерът на знака да бъде залепен на указаното място, същият стикер на знака се залепва на застрахователната полица, която се носи от водача на моторно превозно средство, и при проверка се представя заедно с контролния талон.

 

(4) Водачът на моторното превозно средство е длъжен да поддържа:

 

1. табелите с регистрационния номер чисти;

 

2. устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност;

 

3. стъклата и огледалата чисти."

 

 

§ 19. Член 102 се изменя така:

 

"Чл. 102. На водача, собственика или упълномощения ползвател на моторно превозно средство се забранява да предоставя моторното превозно средство на водач, който е под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, или на неправоспособен водач."

 

 

§ 20. В чл. 111, ал. 1 думите "военна колона" се заменят с "организирана група от военнослужещи".

 

 

§ 21. В чл. 112, ал. 1 след думите "по тротоара или банкета" се поставя запетая, добавя се "като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка" и се поставя запетая.

 

 

§ 22. Член 113 се изменя така:

 

"Чл. 113. (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:

 

1. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянията до приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение;

 

2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;

 

3. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;

 

4. да не преминават през ограждения от парапети или вериги.

 

(2) Извън населените места и по двулентовите двупосочни пътища в населените места, когато в близост до пешеходците няма пешеходна пътека, те могат да пресичат платното за движение и извън определените за това места, като при това спазват правилата по ал. 1, т. 1, 2 и 4."

 

 

§ 23. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Алинея 3 се отменя.

 

2. Създава се ал. 4:

 

"(4) Водачите на завиващите пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците."

 

 

§ 24. В чл. 132 се създава т. 5:

 

"5. да спира за качване и слизане на пътници по допълнителна автобусна линия само на местата, определени за това от съответния общински съвет."

 

 

§ 25. В чл. 133 се правят следните изменения:

 

1. В ал. 1 изречение второ се заличава.

 

2. В ал. 2 числото "10" се заменя с "12".

 

 

§ 26. Член 135 се изменя така:

 

"Чл. 135. Пътниците са длъжни да изпълняват указанията на водача и на персонала, обслужващ пътното превозно средство."

 

 

§ 27. Член 136 се отменя.

 

 

§ 28. В глава втора се създава раздел ХХV с чл. 137а - 137е:

 

"Раздел ХХV

 

Обезопасителни колани, защитни каски, системи за обезопасяване на деца

 

Чл. 137а. (1) Водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани.

 

(2) Могат да не използват обезопасителни колани:

 

1. бременните жени;

 

2. лицата, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан;

 

3. водачите на таксиметрови автомобили, когато превозват пътници в рамките на населеното място;

 

4. инструкторите - при управление на автомобила с учебна цел.

 

Чл. 137б. (1) Системите за обезопасяване на деца в зависимост от теглото на децата, за които са предназначени, се класифицират в пет групи:

 

1. група 0 - за деца с тегло под 10 кг;

 

2. група 0+ - за деца с тегло под 13 кг;

 

3. група I - за деца с тегло между 9 и 18 кг;

 

4. група II - за деца с тегло между 15 и 25 кг;

 

5. група III - за деца с тегло между 22 и 36 кг.

 

(2) Системите за обезопасяване на деца се подразделят на два класа:

 

1. пълен клас, който включва комбинация от ленти или гъвкави компоненти с осигуряваща ключалка, регулиращи и присъединителни устройства и в някои случаи допълнителна седалка и/или защитна преграда, и могат да се закрепват чрез нейната вградена лента или ленти;

 

2. непълен клас, който представлява цялостна система за обезопасяване на деца и може да включва частично обезопасително устройство в комбинация с обезопасителен колан за възрастни, който обхваща тялото на детето или задържа устройството, в което детето е поставено.

 

Чл. 137в. (1) Пътниците в моторни превозни средства от категории М1, N1, N2 и N3, когато са в движение, използват системи за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани.

 

(2) За деца с ръст под 150 сантиметра, които пътуват в моторни превозни средства от категориите М1, N1, N2 и N3, оборудвани със системи за обезопасяване, се използват системи за обезопасяване на деца от пълния или непълния клас по смисъла на чл. 137б, ал. 2, съобразен с теглото на детето в съответствие с чл. 137б, ал. 1.

 

(3) В моторните превозни средства от категории M1, N1, N2 и N3, които не са оборудвани със системи за обезопасяване, не се допуска превозването на деца под тригодишна възраст, а децата на възраст три и повече години и с ръст под 150 сантиметра заемат седалка, която не е предна.

 

(4) В таксиметрови автомобили, които не са оборудвани със системи за обезопасяване на деца, деца с ръст под 150 сантиметра се превозват на седалка, която не е предна.

 

(5) Не се допуска превозването на деца в система за обезопасяване на деца, обърната в посока, обратна на нормалната посока на движение на превозното средство, когато тя е закрепена на пътническа седалка, с предно разположена въздушна възглавница, освен ако възглавницата не е деактивирана.

 

Чл. 137г. Системите за обезопасяване на деца трябва да отговарят на изискванията на Правило 44/03 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации или на наредба по чл. 138, ал. 4 относно одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване.

 

Чл. 137д. (1) Всички седящи пътници на възраст три и повече години в моторните превозни средства от категории М2 и М3, когато са в движение, използват системите за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани. Системите за обезопасяване на деца се одобряват в съответствие с чл. 137г.

 

(2) Пътниците в превозните средства от категории M2 и M3 се уведомяват за задължението да поставят обезопасителен колан, когато са седнали и когато превозното средство е в движение. Те се уведомяват за това по един от следните начини:

 

1. от водача;

 

2. от придружителя или от лицето, посочено като ръководител на групата;

 

3. чрез аудио-визуални средства;

 

4. с табели и/или пиктограма, поставени на видно място над всяко място за сядане.

 

Чл. 137е. Водачите и пътниците на мотоциклети и мотопеди използват защитни каски."

 

 

§ 29. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Създава се нова ал. 2:

 

"(2) Движещите се по пътя три- и четириколесни моторни превозни средства се оборудват и със:

 

1. обезопасителен триъгълник;

 

2. аптечка;

 

3. пожарогасител;

 

4. светлоотразителна жилетка."

 

2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

 

 

§ 30. В чл. 140 се създават ал. 5 и 6:

 

"(5) Пътни превозни средства с регистрация извън националния регистър се регистрират в националния регистър на пътните превозни средства след предоставяне на оригинални документи за регистрация от страната, в която са регистрирани.

 

(6) Колесните трактори, тракторните ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, могат да се движат по изключение по пътищата, отворени за обществено ползване, по ред, определен с наредба, издадена от министъра на земеделието и горите, министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството."

 

 

§ 31. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 1 думите "на рамата (шасито)" се заличават.

 

2. Алинея 2 се изменя така:

 

"(2) Забранява се заличаването и/или подправянето на идентификационния номер и номера на двигателя на превозното средство."

 

3. В ал. 3 думата "подменен" се заменя с "подправен".

 

4. Създава се ал. 9:

 

"(9) Промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган."

 

 

§ 32. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Алинея 1 се изменя така:

 

"(1) Регистрираните моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, с изключение на пътните превозни средства на поделенията на въоръжените сили, мотопедите и пътните превозни средства с животинска тяга, подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. Условията и редът за извършване на прегледа на превозните средства, с изключение на мотопедите, самоходните машини, колесните трактори и ремаркетата, теглени от тях, се определят с наредба на министъра на транспорта съгласувано с министъра на вътрешните работи."

 

2. Създава се нова ал. 2:

 

"(2) Колесните трактори и ремаркетата, теглени от тях, и самоходните машини, регистрирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и по реда на наредбата по чл. 140, ал. 2 относно регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, подлежат на периодични прегледи за проверка на техническата изправност по реда, определен в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника."

 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

 

"(3) Леките автомобили за обществен превоз на пътници и автобусите подлежат на задължителен преглед за проверка на техническата им изправност на всеки 6 месеца."

 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата "товари" се добавя "с изключение на ремаркета категория О1".

 

5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

 

 

§ 33. Създава се нов чл. 148а:

 

"Чл. 148а. Лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, са длъжни да:

 

1. извършват прегледите за техническа изправност в съответствие с условията и реда, определени в наредбата по чл. 147, ал. 1;

 

2. поддържат материалната база, съоръженията и средствата за измерване в съответствие с изискванията, определени в наредбата по чл. 147, ал. 1;

 

3. осигуряват на контролните органи по чл. 166 възможност за проверка на материалната база, съоръженията и средствата за измерване, както и да им предоставят за проверка цялата документация, свързана с извършването на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства."

 

 

§ 34. Досегашният чл. 148а става чл. 148б.

 

 

§ 35. Досегашният чл. 148б става чл. 148в и в него се правят следните допълнения:

 

1. В ал. 1 след думите "с нестопанска цел" се добавя "както и от лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство".

 

2. В ал. 2 след думите "с нестопанска цел" се добавя "или от документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство".

 

 

§ 36. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 1 след думите "моторни превозни средства" се добавя "или за замяна на свидетелство по чл. 162, ал. 6".

 

2. В ал. 2 след думите "на лице" се добавя "завършило основно образование" и се поставя запетая.

 

3. Създава се нова ал. 3:

 

"(3) Свидетелство за правоспособност за работа със самоходните машини от Българската армия и за тяхното управление се издава при условия и по ред, определени от министъра на отбраната."

 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

 

5. Досегашната ал. 4 се отменя.

 

 

§ 37. Създава се чл. 151а:

 

"Чл. 151а. Лицата, притежаващи свидетелство за управление, издадено от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, могат да управляват моторно превозно средство на територията на Република България при спазване на изискванията за минимална възраст за съответната категория, определени в чл. 151."

 

 

§ 38. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Алинея 5 се изменя така:

 

"(5) Разрешение за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство се издава на лицата по ал. 3 за всеки учебен център поотделно при следните условия:

 

1. учебният кабинет, учебната площадка, офисът и учебните моторни превозни средства отговарят на изискванията и осигуряват извършването на обучението съгласно наредбата по ал. 1, т. 3;

 

2. преподавателите, които извършват обучението, притежават необходимите образование и квалификация съгласно изискванията на наредбата по ал. 1, т. 3 и са включени в регистъра на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по ал. 17;

 

3. обучението е организирано съгласно изискванията на наредбата по ал. 1, т. 3."

 

2. В ал. 16 думите "Средните професионални училища" се заменят с "Професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи".

 

3. Създават се ал. 17, 18, 19, 20 и 21:

 

"(17) В Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се създава и поддържа регистър на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. В регистъра се вписват:

 

1. имената на преподавателя и единният му граждански номер;

 

2. датата на вписване в регистъра;

 

3. образованието и квалификацията на преподавателя;

 

4. категориите превозни средства, за които преподавателят притежава правоспособност за управление;

 

5. номерът и датата на удостоверението за допълнително обучение или специализация;

 

6. номерата на всички разрешения по ал. 3, към които преподавателят има издадени удостоверения;

 

7. данни за влезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения на условията и реда за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

 

8. датата на заличаване от регистъра.

 

(18) Заличаването от регистъра се извършва:

 

1. по молба на преподавателя;

 

2. при прекратяване на правата, произтичащи от разрешенията за обучение в списъците, към които е включен като преподавател;

 

3. при повторно извършени нарушения на условията и реда за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от преподавателя;

 

4. когато преподавателят престане да отговаря на изискванията на наредбата по ал. 1, т. 3.

 

(19) Преподавател, заличен от регистъра на основание ал. 18, т. 3, може да бъде вписан отново в регистъра след изтичане на една година от датата на заличаването.

 

(20) Преподавателите подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им с продължителност не по-малка от 32 учебни часа на всеки 4 години. След завършване на обучението се издава удостоверение за допълнително обучение или специализация.

 

(21) Обучението по ал. 20 се извършва в курсове, организирани от висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, по учебна документация, съгласувана с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"."

 

 

§ 39. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Алинея 6 се изменя така:

 

"(6) При съставяне на акт за нарушение по този закон контролният талон се отнема и се връща на водача след изпълнение на задължението по чл. 190, ал. 3. Актът за нарушението заменя контролния талон за срок до един месец от издаването му."

 

2. Създават се ал. 7 и 8:

 

"(7) При връчване на наказателното постановление и доброволно заплащане на наложената глоба контролният талон се връща незабавно.

 

(8) Наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила, съответно решението или определението на съда при обжалване."

 

 

§ 40. В чл. 158, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В т. 1 накрая се добавя "при условие че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3, което удостоверява със съответните платежни документи".

 

2. Точка 2 се изменя така:

 

"2. служебно, до максималния размер, след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки."

 

 

§ 41. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Досегашният текст става ал. 1.

 

2. Създава се ал. 2:

 

"(2) Не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и отнето свидетелство не се връща до заплащане изцяло на дължимите от него глоби."

 

 

§ 42. В чл. 161 се създава т. 5:

 

"5. свидетелството е издадено от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария."

 

 

§ 43. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 1 след думата "свидетелство" се поставя запетая и се добавя "когато то не е издадено от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария".

 

2. В ал. 2 думите "с националното си свидетелство" се заменят със "със свидетелство, което не е издадено от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария".

 

3. В ал. 4 след думата "чужденец" се поставя запетая и се добавя "издадено от държава, която не е членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария".

 

4. Създават се ал. 6, 7 и 8:

 

"(6) Валидно свидетелство за управление по чл. 161, т. 5 на лице, което е установило обичайното си пребиваване в Република България, може да бъде заменено по негово искане с равностойно българско свидетелство за управление без полагане на изпит.

 

(7) Свидетелство за управление по чл. 161, т. 5 на водач, който е установил обичайното си пребиваване в Република България, се заменя с българско при установяване на административно нарушение, за което е предвидено отнемане на контролни точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторното превозно средство.

 

(8) В случаите по ал. 6 и 7 замяната с българско свидетелство за управление се извършва след проверка за валидността на представеното свидетелство. Замененото свидетелство се връща на държавата, в която е издадено, като се посочват причините за извършване на замяната."

 

 

§ 44. В чл. 165, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Точка 3 се изменя така:

 

"3. следят за състоянието на пътя и пътните принадлежности и издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до фирмата, поддържаща пътния участък, за отстраняване на установени неизправности по тях;".

 

2. Създават се т. 12 и 13:

 

"12. предотвратяват нарушения, свързани с опазването на пътя, на пътните съоръжения и пътните принадлежности;

 

13. контролират общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства чрез съвместни контролни групи с длъжностни лица от Фонд "Републиканска пътна инфраструктура - управление "Пътни такси и разрешителни"."

 

 

§ 45. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 2, т. 1 след думите "контролират в населените места" се добавя "изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране".

 

2. Създава се нова ал. 3:

 

"(3) Службите за контрол, определени от собствениците или администрацията, управляваща пътя извън населените места, контролират състоянието и изправността на пътната настилка, пътните съоръжения, средствата за сигнализация и маркировка."

 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

 

 

§ 46. В чл. 169, ал. 3 думите "войскови колони" се заменят с "военни колони".

 

 

§ 47. В глава пета се създават чл. 170а, 170б и 170в:

 

"Чл. 170а. (1) Лицата или администрацията, управляващи пътя, са длъжни:

 

1. да поддържат в изправност пътя, пътните съоръжения и средствата за организация и регулиране на движението;

 

2. да внедряват и поддържат технически средства и системи за регулиране и управление на движението;

 

3. ежегодно да извършват оценка и да приемат мерки за ограничаване на пътнотранспортните произшествия и намаляване на жертвите от тях, дължащи се на техническото състояние на пътя.

 

(2) Администрацията, управляваща железния път, е длъжна да поддържа железопътните прелези и техните съоръжения в изправност.

 

Чл. 170б. Министърът на транспорта и министърът на вътрешните работи с наредба определят реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване.

 

Чл. 170в. Министърът на вътрешните работи и министърът на образованието и науката с наредба определят реда на взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията."

 

 

§ 48. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В текста преди т. 1 думите "могат да" се заличават.

 

2. В т. 1:

 

а) буква "б" се изменя така:

 

"б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или е под въздействието на друго упойващо вещество, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 6 месеца; при наличие на медицинско изследване от кръвна проба по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;";

 

б) създават се букви "д" и "е":

 

"д) който управлява моторно превозно средство в нарушение на разпоредбата на чл. 157, ал. 8 - до заплащане на дължимата глоба;

 

е) който управлява моторно превозно средство без застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите - до предоставяне на сключена валидна застраховка."

 

3. В т. 5, буква "б" думите "като в този случай на нарушителя се съставя акт" се заличават.

 

 

§ 49. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 2 се създава т. 5:

 

"5. преместване и предоставяне за отговорно пазене на моторни превозни средства, временно спрени от движение на основание чл. 171, т. 2, като разходите по преместването и заплащането на таксите за отговорно пазене са за сметка на собственика на превозното средство."

 

2. Създава се нова ал. 3:

 

"(3) В случаите по чл. 171, т. 1, буква "б" свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение."

 

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

 

 

§ 50. В чл. 174 се правят следните изменения:

 

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

 

"(1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух, а водач, придобил правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водач на моторно превозно средство за обществен превоз на хора и опасни товари - с лишаване от право да управлява моторно превозно средство от 2 до 12 месеца и глоба от 300 до 600 лв.

 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв."

 

2. В ал. 3 след думите "употребата на алкохол" се добавя "или упойващи вещества", а думите "за срок от 6 месеца до две години и глоба от 200 до 500 лв." се заменят със "за срок от 12 до 18 месеца и глоба от 500 до 1000 лв."

 

 

§ 51. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 1 се създават т. 8, 9 и 10:

 

"8. който променя въведената организация на движение без съгласуване с органите на Министерството на вътрешните работи и администрацията, стопанисваща пътя;

 

9. който не изпълни дадено му по реда на чл. 165, ал. 1, т. 3 разпореждане;

 

10. който не осигури достъп на контролните органи до обектите за контрол или откаже да им предостави документи, отнасящи се до дейността на контролирания обект."

 

2. В ал. 2 след думите "т. 5 и 6" се добавя "и 10".

 

 

§ 52. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 3:

 

а) в текста преди т. 1 думата "поставен" се заменя със "залепен";

 

б) в т. 4 след думите "на водача" се добавя "пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост".

 

2. Създава се ал. 4:

 

"(4) Водач, който управлява моторно превозно средство, което не е било спряно от движение и на което не е поставен валиден стикер съгласно чл. 100, ал. 3, и не носи валиден контролен талон от знака, издаден от Гаранционния фонд, за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по чл. 261, ал. 1 от Кодекса за застраховането, се наказва с глоба 50 лв."

 

 

§ 53. В чл. 180, ал. 1, т. 1 след думите "наруши правилата за използване светлините на пътно превозно средство" се поставя запетая.

 

 

§ 54. В чл. 181 се създава т. 7:

 

"7. водач на моторно превозно средство, който превозва пътници над определения брой места."

 

 

§ 55. Член 182 се изменя така:

 

"Чл. 182. (1) Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

 

1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;

 

2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;

 

3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 100 лв.;

 

4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 150 лв. и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

 

5. за превишаване над 41 км/ч - с глоба 200 лв. и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

 

6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 250 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство.

 

(2) Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:

 

1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;

 

2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;

 

3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 50 лв.;

 

4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 100 лв. и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

 

5. за превишаване от 41 до 50 км/ч - с глоба 150 лв. и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

 

6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 200 лв. и 3 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство.

 

(3) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:

 

1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;

 

2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;

 

3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 100 лв. и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

 

4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 200 лв. и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

 

5. за превишаване от 41 до 50 км/ч - с глоба 300 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

 

6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 400 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство.

 

(4) Водач, който повторно превиши скоростта на движение с над 31 км/час, се наказва с глоба 300 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок три месеца."

 

 

§ 56. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 1:

 

а) в т. 1 след думите "свидетелство за управление" се добавя "контролен талон и", а думите "документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите" се заличават;

 

б) създава се нова т. 2:

 

"2. не носи документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, ако водачът е изпълнил задължението си по чл. 100, ал. 3 и поставеният от него стикер е валиден към датата на установяване на нарушението;";

 

в) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

 

2. В ал. 2 се създават т. 10 и 11:

 

"10. управлява моторно превозно средство по "ВUS" лента, без да има право на това;

 

11. нарушава правилата за движение назад."

 

3. В ал. 4:

 

а) в текста преди т. 1 числото "40" се заменя с "50";

 

б) създава се т. 10:

 

"10. превозва деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV."

 

 

§ 57. В чл. 184 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 1 се създава т. 6:

 

"6. пешеходец, който преминава през огражденията от парапети или вериги."

 

2. В ал. 3 числото "20" се заменя с "50".

 

 

§ 58. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Алинея 1 се изменя така:

 

"(1) При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението може да бъде наложена глоба с фиш в размер до 50 лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, която трябва да се заплати. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя. Глобата се заплаща доброволно на място от нарушителя, след което му се дава екземпляр от фиша. Събраните суми от наложените глоби с фиш се отчитат ежедневно в съответните структурни звена към областните дирекции "Полиция"."

 

2. Създава се нова ал. 4:

 

"(4) При маловажни случаи на нарушения, установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, за които е предвидена глоба в размер до 50 лв. включително, на собственика, на когото е регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - на управителя му, се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението. При неявяване в определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е предоставено управлението на моторното превозно средство, на собственика или на управителя на юридическото лице - собственик на моторното превозно средство, се издава фиш в негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на издаване на фиша."

 

3. Създават се ал. 5 и 6:

 

"(5) На лице, посочено с декларация от собственика на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, или от управителя на юридическото лице, когато моторното превозно средство е собственост на юридическо лице, че му е предоставено управлението на моторното превозно средство, се издава фиш по реда на ал. 4.

 

(6) Издаденият фиш съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за лицето, на което се налага глобата; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби; за размера на глобата, срока и сметката или мястото за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, като първият екземпляр се връчва на лицето, а при негово отсъствие се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка."

 

4. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея думите "и се изпраща за събиране на публичния изпълнител" се заличават.

 

 

§ 59. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 4 след думите "от министъра на вътрешните работи" се добавя "от министъра на отбраната" и се поставя запетая.

 

2. Създава се нова ал. 5:

 

"(5) Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 50 лв. включително."

 

3. Създават се ал. 7 и 8:

 

"(7) Изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.

 

(8) При връчване на наказателното постановление водачът задължително представя валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство."

 

 

§ 60. В чл. 190 се създава ал. 3:

 

"(3) Наложеното наказание "глоба" се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление или съдебното решение или определение на съда при обжалване."

 

 

§ 61. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В § 1а:

 

а) досегашният текст става ал. 1;

 

б) създават се ал. 2 и 3:

 

"(2) Към областните управители и кметовете на общини се създават областни и общински комисии по безопасност на движението по пътищата.

 

(3) Областните и общинските комисии по безопасност на движението по пътищата координират и контролират проблемите по безопасността на движението, изготвят ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приемат мерки за нейното подобряване."

 

2. В § 6:

 

а) в т. 16, изречение второ думите "селскостопанските и" се заменят с "тракторите, тракторните ремаркета и друга самоходна земеделска и горска техника по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника", а след думите "строителните машини" се поставя запетая и се добавя "верижните специални и верижните бронирани машини от Българската армия и Министерството на вътрешните работи";

 

б) създават се т. 46 - 61:

 

"46. "Обичайно пребиваване в Република България" е когато дадено лице живее в Република България повече от 185 дни през всяка календарна година.

 

47. "Обезопасителен колан" (колан за седалка, колан) е комплект от ленти с осигуряваща ключалка, регулиращи устройства и присъединителни приспособления, които могат да се закрепват към моторното превозно средство и са предназначени да намалят риска от увреждане на потребителя чрез ограничаване подвижността на тялото му в случай на сблъскване или внезапно намаляване скоростта на превозното средство. Такъв комплект обикновено се определя като "комплект колан", понятие, обхващащо и всяко устройство за преобразуване на енергия или прибиране на колан.

 

48. "Система за обезопасяване на деца" е комплект от компоненти, които могат да включват комбинация от ленти или гъвкави компоненти с осигурителна ключалка, регулиращи устройства, присъединителни приспособления и в някои случаи допълнителен стол и/или екран срещу удар, които могат да бъдат закрепвани към превозното средство. Тя е предвидена да намали риска от увреждане на пътника в случай на удар или рязко спиране на превозното средство посредством ограничаване подвижността на тялото на пътника.

 

49. "Населено място" е застроена със сгради територия, при която началото и краят са обозначени със съответни пътни знаци.

 

50. "Железопътен прелез" е пресичане на едно ниво на път с железопътна линия.

 

51. "Охраняем железопътен прелез" е прелезът, който е снабден с бариери. Светлините на прелезите са сигнали, а не белег за охраняемост.

 

52. "Автомагистрала" е автомобилен път, който не обслужва пряко прилежащата територия, предназначен е за високи скорости при специални правила за движение, с разделени платна за движение в двете посоки, не пресича пътища, железопътни и трамвайни линии и пешеходни пътеки на едно ниво и е обозначен със знаци за автомагистрала.

 

53. "Съчленено превозно средство" е комбинация от превозни средства, състояща се от моторно превозно средство и свързано с него полуремарке.

 

54. "Пешеходна пътека" е част от платното за движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначена за преминаване на пешеходци. На кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение.

 

55. "Намалена видимост" е налице при здрач, мъгла, валеж, запрашеност, задименост и други подобни.

 

56. "Ограничена видимост" е налице при стръмнини, завои и други препятствия, които пречат на видимостта.

 

57. "Тахограф" е средство за измерване по смисъла на Закона за измерванията, предназначено да бъде монтирано в моторно превозно средство, за да регистрира или показва в автоматичен или полуавтоматичен режим данни за движението на автомобила и за определените периоди на управление, прекъсване и почивка на водачите.

 

58. "Изкуствена неравност" е изпъкнала или вдлъбната повърхност над нивото на пътя, предназначена за намаляване скоростта на пътното превозно средство.

 

59. "Дневни светлини" са светлини, предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозно средство при движението му.

 

60. "Пътно-комендантски подразделения" са специални военни подразделения от Българската армия, отговорни за регулиране придвижването на войскови колони и единични машини независимо от тяхната националност.

 

61. "Идентификационен номер на превозното средство" е подредена комбинация от знаци, поставена върху превозното средство от производителя с цел идентифицирането му."

 

3. В § 6а думите "министъра на образованието и науката" се заличават.

 

 

§ 62. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:

 

1. В ал. 1 думите "и съобщенията" се заличават и накрая се добавя "и енергетиката, министъра на правосъдието, министъра на финансите, министъра на околната среда и водите, областните управители и кметовете на общини".

 

2. Създава се ал. 3:

 

"(3) В рамките на своите компетенции органите по ал. 1 ежегодно разработват и изпълняват мерки за прилагане на закона и за ограничаване на броя на пострадалите от пътнотранспортните произшествия."

 

 

Допълнителни разпоредби

§ 63. Навсякъде в закона думите "Министерството на транспорта и съобщенията", "министърът на транспорта и съобщенията" и "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "Министерството на транспорта", "министърът на транспорта" и "министъра на транспорта".

 

 

Заключителни разпоредби

§ 64. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г.) се правят следните допълнения:

 

1. В чл. 44 се създава ал. 4:

 

"(4) Когато нарушителят няма постоянен адрес в Република България, съставеният акт се предоставя незабавно на наказващия орган. Към акта се прилагат писмени обяснения или възражения на водача."

 

2. В чл. 52, ал. 1 се създава изречение второ: "В случаите по чл. 44, ал. 4 наказващият орган се произнася в деня на получаване на административнонаказателната преписка."

 

3. Създава се чл. 79а:

 

"Чл. 79а. Когато с наказателното постановление е наложена глоба на нарушител без постоянен адрес в Република България, нарушителят внася сумата по сметка, посочена в наказателното постановление."

 

-------------------------

 

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 14 юни 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

 

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
  • Създай нов...

Важна информация.

За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Потвърди" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.