Jump to content

skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas

ПРОЕКТ!!! за изменение и допълнение на ЗДП


Recommended Posts

Пускам Проекта тук, за информация! Има недомислици, но и много правилни попадения! Отбелязал съм с :!: по-същественните според мен неща. Както и неща, породени от абсурдните изпълнения на някои индивиди (в най-голямото село), като например: “Чл. 43а. Забранено е изпреварването на релсово превозно средство от лявата страна.” :roll:

Надявам се да почнат да се санкционират освен водачите и тези, които отговарят за поддръжката на пътната мрежа, защото освен заради самоубийците, катастрофи стават и заради лошото състояние на пътищата!

Знам, че е дълго, но ми се стори нещо, което не е зле да погледне всеки един от нас.

 

 

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

 

 

З А К О Н

 

за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

 

(Обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г.,

бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г. и бр. 30, 34, 61 и 64 от 2006 г.)

 

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите “по ал. 3” се заменят с “по ал. 5” и се създава изречение второ:

„Светлинните сигнали, пътните знаци и пътната маркировка върху платното за движение и крайпътните съоръжения представляват единна система и се изготвят и поставят така, че да бъдат лесно разпознавани.”

2. Създава се нова ал. 3:

“(3) Забранено е:

1. върху пътните знаци, светофарите и върху другите средства за сигнализиране, както и върху конструкциите за закрепването им да се поставят каквито и да са предмети или устройства, нямащи отношение към тях и към целта, за която се използват;

2. поставянето на устройства и оборудване, които биха затруднили движението на пешеходците, особено на възрастните хора и хората с увреждания.”

3. Създава се ал. 4:

“(4) Плакати, агитационни материали, светещи тела, както и други средства за привличане на вниманието се поставят само на местата, определени от собствениците или администрацията, управляваща пътя, съгласувано с органите на Министерството на вътрешните работи. Тези материали трябва:

1. да не наподобяват пътни знаци или други средства за регулиране на движението;

2. да не намаляват видимостта или ефективността на пътните знаци и на другите средства за регулиране на движението;

3. да не заслепяват участниците в движението.”

4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

§ 2. В чл. 5, ал. 2, т. 3 думите “с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда” се заличават.

§ 3. В чл. 7 се създава ал. 5:

“(5) Когато има несъответствие между постоянната пътна маркировка и временна пътна маркировка, положена с цел организация на движението за определен период от време, участниците в движението трябва да се съобразяват с временната пътна маркировка.”

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

“(2) Движението на верижни машини и машини с гуми с шипове от въоръжените сили се определя с наредба на министъра на отбраната и министъра на регионалното развитие и благоустройството.”

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 5. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения:

:!: 1. В т. 2, буква “а” се създава изречение второ: “водачите на ППС, завиващи надясно, отстъпват предимство за преминаване на пешеходците;”.

:!: 2. В т. 3, буква “а” се създава изречение второ: “пешеходците имат предимство за преминаване пред завиващите пътни превозни средства;”.

§ 6. Член 11 се изменя така:

“Чл. 11. (1) На железопътен прелез движението може да се регулира от железопътен служител, а при строително-ремонтни работи на пътя - от упълномощено лице.

(2) На железопътен прелез и при строително-ремонтни работи сигналът за спиране на пътните превозни средства през деня е изпъната хоризонтално напред и напречно на оста на пътя дясна ръка с червен флаг, а през нощта - червена светлина, описваща полукръг срещу посоката на движението.

 

(3) Сигналите, подавани от служителите пред железопътния прелез или при строително-ремонтни работи, са задължителни за всички участници в движението.”

§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 2 след думите “пътна маркировка” текстът до края за заличава.

2. Създава се ал. 6:

:!: “(6) По специално означените “BUS” ленти е забранено движението на пътни превозни средства с изключение на тези, които осъществяват обществен превоз на пътници в населеното място.”

§ 8. В чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 накрая се поставя запетая и се добавя “ако е изключено всякакво възпрепятстване на насрещното движение”.

§ 9. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “да следят внимателно обстановката на пътя, така че да са в състояние да извършат безопасно всяка маневра, която им се налага да изпълнят”.

2. Алинея 2 се изменя така:

:!: “(2) Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, със своето състояние и способности така, че да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат всеки път, когато възникне опасност за движението, особено когато видимостта е недостатъчна.”

3. Създава се ал. 3:

“(3) На път, който е толкова тесен, че не могат да се разминат две превозни средства, водачът е длъжен да се движи със скорост, която да гарантира спиране на превозното средство на разстояние два пъти по-малко от дължината на видимата отсечка пред него.”

 

§ 10. Създава се чл. 24а:

“Чл. 24а. (1) За намаляване скоростта на движение върху платното за движение се изграждат изкуствени неравности или други средства за успокояване на движението.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на вътрешните работи определят с наредба условията, реда и техническите изисквания за използване на изкуствени неравности върху пътното платно за намаляване скоростта на пътните превозни средства.

(3) Не се допуска изграждане на изкуствени неравности на пътното платно по републиканските пътища извън населените места.”

§ 11. В чл. 40 се създава ал. 3:

“(3) Забранено е движението назад на автомагистрала, кръстовище, пешеходна пътека, железопътен прелез, мост, надлез, подлез, в тунел, при ограничена видимост или при намалена под 50 метра видимост.”

§ 12. В чл. 43 т. 5 се изменя така:

“5. пред и върху пешеходна пътека.”

§ 13. Създава се чл. 43а:

:!: “Чл. 43а. Забранено е изпреварването на релсово превозно средство от лявата страна.”

§ 14. Член 46 се отменя.

§ 15. Създава се чл. 50а:

:!: “Чл. 50а. Забранено е навлизането в кръстовище дори и при разрешаващ сигнал на светофара, ако обстановката в кръстовището ще принуди водача да спре в кръстовището или да възпрепятства напречното движение.”

§ 16. В чл. 70 ал. 3 се изменя така:

:!: “(3) Моторните превозни средства през светлата част на деня се движат с включени къси или дневни светлини.”

§ 17. Създава се чл. 74а:

“Чл. 74а. Аварийният сигнал може да бъда включван за предупреждаване на останалите участници в движението за различни опасности:

1. когато моторното превозно средство е спряло поради повреда или има участие в пътнотранспортно произшествие и не може да бъде отстранено веднага и се явява препятствие за другите участници в движението;

2. за предупреждаване на другите участници в движението за сериозни опасности.”

§ 18. В чл. 75 след думата “мотоциклетите” се добавя

“и мотопедите”.

§ 19. В чл. 91, ал. 3 се правят следните изменения:

1. Думите “Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност” се заменят с “Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”.

2. След думите “към министъра на отбраната” се поставя запетая и се добавя “пътно-комендантските подразделения от Българската армия”.

§ 20. В чл. 94, ал. 3, изречение второ след думите “върху тротоарите” се добавя “само на определените от собствениците или администрацията, управляваща пътя, места.”

§ 21. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

“(2) Слизането и качването на деца до 12 години от и във автомобил, спрял на пътя, се извършва само откъм страната на тротоара или банкета.”

§ 22. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите “100 км/ч” се заменят с “90 км/ч”.

2. Създава се ал. 7:

“(7) При извършване на пожарогасителни, аварийни и спасителни действия на пътното платно водачите на пътни превозни средства със специален режим на движение обозначават допълнително мястото със светлоотразителни конуси.”

§ 23. В чл. 98, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думата “училища” се заличава.

2. Създава се т. 6:

“6. Пред входовете и прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.”

§ 24. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 накрая се добавя “и контролния талон към него”;

б) в т. 2 накрая се добавя “и тегленото от него ремарке”;

в) в т. 3 накрая се добавя “и тегленото от него ремарке”;

г) създават се т. 5 и 6:

“5. при напускане на територията на страната - валиден международен сертификат за гражданска отговорност за чужбина (Зелена карта);

6. при превоз на организирани групи деца на видно място, на предното стъкло на МПС - долу вдясно, и на задното стъкло - долу вляво, се поставя знак “Внимание! Деца!”.”

2. Създават се ал. 3 и 4:

“(3) Водачът на моторно превозно средство, което не е било спряно от движение, е длъжен да постави в долния ляв ъгъл на предното стъкло на моторното превозно средство валиден стикер на знак за сключена задължителна застраховка ”Гражданска отговорност” на автомобилистите и да носи контролен талон към знака. Когато моторното превозно средство технологично не разполага с предно стъкло и е невъзможно стикерът на знака да бъде залепен на указаното място, същият стикер на знака се залепва на застрахователната полица, която се носи от водача на МПС, и при проверка се представя заедно с контролния талон.

(4) Водачът на моторното превозно средство е длъжен:

:!: 1. да поддържа табелите с регистрационния номер чисти и читаеми;

:!: 2. да поддържа устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност;

:!: 3. да поддържа стъклата и огледалата чисти.”

§ 25. Член 102 се изменя така:

“Чл. 102. На водача, собственика или упълномощения ползвател на МПС е забранено да предоставя МПС на водач, който е употребил алкохол или упойващи средства, или на неправоспособен водач.”

§ 26. В чл. 104 ал. 2 се изменя така:

“(2) Забранено е на водачите на пътни превозни средства да се движат непосредствено зад превозните средства със специален режим на движение и да навлизат в колоната на придружаваните от тях автомобили.”

§ 27. В чл. 111, ал. 1 думите “военна колона” се заменя с “организирана група от военнослужещи”.

§ 28. В чл. 112, ал. 1 след думите “по тротоара или банкета” се поставя запетая, добавя се “като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка” и се поставя запетая.

§ 29. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

“1. да пресичат платното на движение на очертаните пешеходни пътеки; когато няма очертани пешеходни пътеки, пресичането да се извършва по продължение на тротоара или банкета;”.

2. Създават се т. 4, 5 и 6:

“4. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;

5. да не преминават през ограждения от парапети или вериги;

6. преди преминаване през платното за движение извън определените за това преходи трябва да се убедят, че могат да пресекат, без да затруднят движението на пътните превозни средства.”

§ 30. В чл. 119 се създава ал. 4:

“(4) Ако на платното за движение няма пешеходна пътека, означена като такава с пътен знак или с пътна маркировка, водачът на нерелсово пътно превозно средство, завиващ от другия път, е длъжен да пропусне стъпилите на платното за движение пешеходци, като намали скоростта или спре на безопасно разстояние от тях.”

§ 31. В чл. 132 се създава т. 5:

“5. водачите на автомобили, превозващи пътници по градски допълнителни линии, спират за качване и слизане на пътници само на определените за това места.”

§ 32. В чл. 133 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 изречение второ се заличава.

2. В ал. 2 числото “10” се заменя с “12”.

§ 33. Член 136 се отменя.

§ 34. Създава се раздел ХХV:

“Раздел ХХV

:!: Обезопасителни колани, защитни каски, детски обезопасителни системи

:!: Чл. 137а. (1) Водачите на автомобили, оборудвани с обезопасителни колани, са длъжни да ги ползват.

:!: (2) Водачите на автомобили, оборудвани с обезопасителни колани, са длъжни да превозват пътниците с поставени колани.

:!: (3) Пътниците в автомобили, оборудвани с обезопасителни колани, са длъжни да ги ползват.

(4) Могат да не ползват обезопасителни колани:

1. бременни жени;

2. лица, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан.

(5) Водачите на двуколесни моторни превозни средства са длъжни:

1. да поставят на главата си защитна каска;

2. да не превозват пътници без защитна каска.

(6) Пътници на двуколесни МПС са длъжни да ползват защитни каски.

:!: (7) Деца под 12 години или които са по-ниски от 150 см могат да бъдат превозвани в моторни превозни средства, ако се използват детски обезопасителни системи, които са официално разрешени и подходящи за децата. Разпоредбите на тази алинея не важат при предоставяне на таксиметрови услуги.

:!: Водачите на велосипеди задължително ползват обезопасителни каски.”

§ 35. В чл. 138 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата “пътни” се заличава.

2. Алинея 3 се изменя така:

“(3) Пускането на пазара на нови компоненти или отделни технически възли за превозни средства, за които се изисква одобряване на типа, се извършва с нанесени обозначения в съответствие с изискванията на приложима наредба по ал. 4 или по приложимо Правило на ООН/ИКЕ.”

§ 36. В чл. 139, ал. 1 се създава т. 4:

:!: “4. Снабдени със следното оборудване:

а) обезопасителен триъгълник;

б) аптечка;

в) пожарогасител;

г) светлоотразителна жилетка;

д) резервен комплект сменяеми лампи за устройствата за осветяване и светлинна сигнализация;

е) стандартно резервно колело или резервно колело/гума за временно ползване, когато превозното средство е оборудвано с тях от производителя.”

§ 37. В чл. 140 се създава ал. 5:

“(5) Пътни превозни средства с регистрация извън националния регистър се регистрират в националния регистър на пътните превозни средства след предоставяне на документи за регистрация и техническа изправност от страната, в която са регистрирани.”

§ 38. В чл. 141 се създава ал. 3:

“(3) Не се издава свидетелство за регистрация или негов дубликат на лице, на което е наложено наказание по чл. 176а, до заплащане изцяло на дължимите от лицето глоби.”

§ 39. В чл. 143 се създава ал. 9:

“(9) Промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган.”

§ 40. В чл. 147 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думите “с изключение на” се добавя “мотопедите, самоходните машини и”.

2. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Леките автомобили за обществен превоз на пътници и автобусите подлежат на задължителен преглед за проверка на техническата им изправност на всеки 6 месеца.”

3. В ал. 3 след думата “товари” се добавя “с изключение на ремаркета категория О1”.

§ 41. В чл. 148 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думите “нестопанска цел” се добавя „както и на лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство” и се поставя запетая.

2. В ал. 3, т. 1 след думите „нестопанска цел" се добавя „или от документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство” и се поставя запетая.

§ 42. В чл. 148б се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „с нестопанска цел” се добавя „както и от лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство” и се поставя запетая.

2. В ал. 2 след думите „с нестопанска цел” се добавя „или от документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство” и се поставя запетая.

§ 43. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите “на лице” се добавя “завършило основно образование” и се поставя запетая.

2. Създава се нова ал. 3:

“(3) Свидетелство за правоспособност за работа със самоходните машини от Българската армия и за тяхното управление се издава при условия и по ред, определени от министъра на отбраната.”

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

4. Създава се ал. 6:

“(6) Водач, който управлява МПС след употреба на алкохол, наказан с влязло в сила наказателно постановление или присъда, не може да придобие правоспособност от по-горна категория в продължение на една година от влизането в сила на наказателното постановление или на присъдата.”

§ 44. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 се създават букви “в” и “г”:

“в) водачите, които са лишени от право да управляват моторно превозно средство на основание чл. 174, ал. 2 от този закон, както и на водачите, които са лишени от право да управляват моторно превозно средство на основание чл. 343г от Наказателния кодекс;

г) изследвания за психологическа годност на водачи на МПС могат да се извършват и извън случаите по тази алинея при постъпване на работа или при други случаи по искане на държавни, общински, обществени и частни организации, сдружения и търговци.”

2. В ал. 2 след думите “регистрирани по Търговския закон” се поставя запетая и се добавя “или лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, както и на професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средни образователни училища с професионални паралелки и акредитирани по реда на Закона за висшето образование висши училища.”

3. В ал. 3, т. 2 накрая се добавя „или документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство”.

4. В ал. 4 се създава т. 3:

“3. преподавателите по теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС са длъжни на всеки 5 години да поддържат и повишават своята квалификация чрез обучение в курсове, организирани от висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование.”

5. В ал. 15 думите “Средните професионални училища” се заменят с “Професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи”.

§ 45. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 6 се изменя така:

“(6) При съставяне на акт за нарушение по този закон контролният талон се отнема и се връща на водача след изпълнение на задължението по чл. 190, ал. 3. През този период актът за нарушението заменя контролния талон за срок един месец след влизането в сила на наказателното постановление, съответно на решението или определението на съда при обжалване.”

2. Създават се ал. 7 и 8:

:!: “(7) При връчване на наказателното постановление и доброволно заплащане на наложената глоба контролният талон се връща незабавно.

:!: Контролният талон се връща на водача след изпълнение на задължението по чл. 190, ал. 3. Наказателното постановление заменя контролния талон за период един месец след влизането му в сила.”

§ 46. В чл. 158 се правят следните изменения и допълнения:

:!: 1. В ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “при условие че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3, което удостоверява със съответните платежни документи”.

2. В ал. 1 т. 2 се изменя така:

:!: “2. служебно, до максималния размер, след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.”

§ 47. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

:!: “(2) Не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и отнето свидетелство не се връща, ако на лицето е наложено наказание по чл. 176а, до заплащане изцяло на дължимите от него глоби.”

§ 48. В чл. 165, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

:!: “3. следят за състоянието на пътя и пътните принадлежности и издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до фирмата, поддържаща пътния участък, за отстраняване на установени неизправности по тях;”.

2. Създава се т. 12:

“12. предотвратяват и разкриват престъпления и нарушения, свързани с опазването на пътя, на пътните съоръжения и пътните принадлежности.”

§ 49. В чл. 166, ал. 2 се създава т. 8:

“8. имат право да ползват технически средства за установяване натоварването на ос или масата на превозните средства, съдържанието на вредни емисии в отработилите газове, тахографите и данните от тахографските записи, както и устройствата за ограничаване на скоростта.”

§ 50. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 след думите “контролират в населените места” се добавя “изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране”.

2. Създава се нова ал. 3:

“(3) Службите за контрол, определени от собствениците или администрацията, управляваща пътя извън населените места, контролират състоянието и изправността на пътната настилка, пътните съоръжения, средствата за сигнализация и маркировка.”

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 51. В чл. 169, ал. 3 думите “войскови колони” се заменят с “военни колони”.

§ 52. Създават се чл. 170а, 170б и 170в:

:!: :!: :!: “Чл. 170а. (1) Лицата или администрацията, управляващи пътя, са длъжни:

1. да поддържат в изправност пътя, пътните съоръжения и средствата за организация и регулиране на движението;

2. да внедряват и поддържат технически средства и системи за регулиране и управление на движението;

3. ежегодно да извършват оценка и да приемат мерки за ограничаване на пътнотранспортните произшествия и намаляване на жертвите от тях, дължащи се на техническото състояние на пътя.

(2) Администрацията, управляваща железния път, е длъжна да поддържа железопътните прелези и техните съоръжения в изправност.

Чл. 170б. Министърът на транспорта и министърът на вътрешните работи с наредба определят реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи с правоспособност за управление на МПС до две години и водачи на МПС за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване.

Чл. 170в. Министърът на вътрешните работи и министърът на образованието и науката с наредба определят реда на взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията.”

§ 53. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите “могат да” се заличават.

2. В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) буква “б” се изменя така:

“б) който управлява МПС с концентрация (съдържание) на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а за водачите със стаж до две години и водачите на МПС за обществен превоз на пътници и опасни товари с концентрация на алкохол в кръвта 0,2 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или е под въздействието на друго упойващо вещество, както и при отказ да бъде изпробван с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 6 месеца;”

б) създават се букви “д” и “е”:

:!: д) който управлява МПС без контролен талон в нарушение на разпоредбата на чл. 157, ал. 8 - до заплащане на дължимата глоба;

:!: е) който управлява моторно превозно средство без застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите - до предоставяне на сключена валидна застраховка.”

3. В т. 5, буква “б” думите “като в този случай на нарушителя се съставя акт” и запетаята след тях се заличават.

§ 54. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се ал. 3:

“(3) В случаите по чл. 171, т. 1, буква “б” свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.”

2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 55. В чл. 174 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

“(1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над

0,5 на хиляда до 1,5 на хиляда включително, а за водачите със стаж до

2 години, водачите на двуколесни моторни превозни средства, водачите на МПС за обществен превоз на хора и опасни товари - при концентрация на алкохол в кръвта от 0,2 на хиляда до 1,5 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от една до 3 години и глоба от 1000 до 2000 лв.”

2. В ал. 3 след думите “употреба на алкохол” се добавя “или упойващо вещество”, а думите “за срок от 6 месеца до две години и глоба от 200 до 500 лв.” се заменят със “за срок 18 месеца и глоба 1000 лв.”.

§ 56. В чл. 175, ал. 1 се създава т. 7:

“7. при покана за вземане на отношение по констатирано нарушение не се яви без основателни причини.”

§ 57. Създава се чл. 176а:

:!: :!: :!: “Чл. 176а. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок до 3 месеца водач, който в срока по чл. 190, ал. 3 не заплати наложената му глоба или имуществена санкция по повече от едно влязло в сила наказателно постановление. При повторно нарушение наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство се налага за срок до 6 месеца.

(2) Наказанието по ал. 1 не се налага или изпълнението му се прекратява, ако бъде доказано, че наложените глоби са заплатени изцяло.

(3) В случаите на налагане на административно наказание по ал. 1 се налага и принудителна административна мярка отнемане на свидетелството за правоуправление.

(4) В случаите по ал. 2 при прекратяване изпълнението на адми-нистративното наказание се връща свидетелството за правоуправление.”

§ 58. В чл. 178, ал. 1 се създават т. 8 и 9:

“8. който променя въведената организация на движение без съгласуване с органите на МВР и администрацията, стопанисваща пътя;

9. който не изпълни дадено му по реда на чл. 165, ал. 1, т. 3 разпореждане.”

§ 59. В чл. 179 се създава ал. 4:

“(4) Водач, който управлява моторно превозно средство, което не е било спряно от движение и на което не е поставен валиден стикер съгласно чл. 100, ал. 3, и не носи валиден контролен талон от знака, издаден от Гаранционен фонд, за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 261, ал. 1 от Кодекса за застраховането, се наказва с глоба 50 лв.”

§ 60. В чл. 180, ал. 1, т. 1 след думите “наруши правилата за използване светлините на пътно превозно средство” се поставя запетая.

§ 61. В чл. 181 се създава т. 7:

“7. водач на моторно превозно средство, който превозва пътници над определените норми.”

§ 62. Член 182 се изменя така:

:mrgreen: :arrow: :mrgreen: :arrow: “Чл. 182. (1) Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

1. за превишаване до 10 км/час - с глоба 10 лв.;

2. за превишаване от 11 до 20 км/час - с глоба 30 лв.;

3. за превишаване от 21 до 25 км/час - с глоба 50 лв.;

4. за превишаване от 26 до 30 км/час - с глоба 100 лв. и един месец лишаване от правоуправление;

5. за превишаване от 31 до 40 км/час - с глоба 150 лв. и един месец лишаване от правоуправление;

6. за превишаване над 41 км/час - с глоба 200 лв. и два месеца лишаване от правоуправление;

7. за превишаване над 51 км/час - с глоба 250 лв. и 3 месеца лишаване от правоуправление.

(2) Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:

1. за превишаване до 10 км/час - с глоба 10 лв.;

2. за превишаване от 11 до 20 км/час - с глоба 30 лв.;

3. за превишаване от 21 до 30 км/час - с глоба 50 лв.;

4. за превишаване от 31 до 40 км/час - с глоба 100 лв. и един месец лишаване от правоуправление;

5. за превишаване от 41 до 50 км/час - с глоба 150 лв. и два месеца лишаване от правоуправление;

6. за превишаване над 51 км/час - с глоба 200 лв. и 3 месеца лишаване от правоуправление.

(3) Водач на МПС за превоз на хора и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:

1. за превишаване до 10 км/час - с глоба 10 лв.;

2. за превишаване от 11 до 20 км/час - с глоба 30 лв.;

3. за превишаване от 21 до 25 км/час - с глоба 50 лв.;

4. за превишаване от 26 до 30 км/час - с глоба 100 лв. и един месец лишаване от правоуправление;

5. за превишаване от 31 до 40 км/час - с глоба 200 лв. и два месеца лишаване от правоуправление;

6. за превишаване от 41 до 50 км/час - с глоба 300 лв. и 3 месеца лишаване от правоуправление;

7. за превишаване над 51 км/час - с глоба 400 лв. и 3 месеца лишаване от правоуправление.

(4) Водач, който повторно превиши скоростта на движение с над

31 км/час, се наказва с глоба 300 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 3 месеца.”

 

 

§ 63. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 след думите “свидетелство за управление” се добавя “контролен талон и”, а думите “документ за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилите” се заличават.

2. Създава се нова т. 2:

“2. не носи документ за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”, ако водачът е изпълнил задължението си по

чл. 100, ал. 3 и поставения от него стикер е валиден към датата на установяване на нарушението.”

3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

4. В ал. 2, т. 3 думите “неправилно изпреварва” се заличават.

5. Създават се т. 10 и 11:

“10. управлява моторно превозно средство по “ВUS” лента, без да има право на това;

11. нарушава правилата за движение назад.”

6. В ал. 4 числото “40” се заменя с “50”.

§ 64. В чл. 184 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 6:

“6. пешеходец, който преминава през огражденията от парапети или вериги.”

2. В ал. 3 числото “20” се заменя с “50”.

§ 65. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

:!: “(1) При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението може да бъде наложена глоба с фиш в размер до 50 лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, която следва да се заплати. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя. Глобата се заплаща доброволно на място от нарушителя, след което му се дава екземпляр от фиша. В този случай не се отнемат контролни точки. Събраните суми от наложените глоби с фиш се отчитат ежедневно в съответните структурни звена към областните дирекции “Полиция”.”

2. Създава се нова ал. 4:

:!: “(4) При маловажни случаи на нарушения, установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на МПС, за които е предвидена глоба в размер до 50 лв. включително, на собственика, на когото е регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - на управителя му, се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на МПС, с което е извършено нарушението. При неявяване в определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е предоставено управлението на МПС, на собственика или на управителя на юридическото лице - собственик на МПС, се издава фиш в негово отсъствие, който се счита за връчен от датата на издаване на фиша.”

3. Създават се ал. 5 и 6:

“ (5) На лице, посочено с декларация от собственика на МПС, с което е извършено нарушението, или от управителя на юридическото лице, когато МПС е собственост на юридическо лице, че му е предоставено управлението на МПС, се издава фиш по реда на ал. 4.

:!: (6) Издаденият фиш съдържа данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за лицето, на което се налага глобата; за МПС, с което е извършено нарушението; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби; за размера на глобата, срока и сметката или мястото за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, като първият екземпляр се връчва на лицето, а при негово отсъствие се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.”

4. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея думите “и се изпраща за събиране на публичния изпълнител” се заличават.

§ 66. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 след думите “от министъра на вътрешните работи” се добавя “от министъра на отбраната” и се поставя запетая.

2. Създава се нова ал. 5:

:!: :!: :!: “(5) Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 50 лв. включително.”

3. Създават се ал. 7 и 8:

“(7) Изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.

:!: При връчване на наказателното постановление водачът задължително представя валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство.”

§ 67. В чл. 190 се създават ал. 3, 4 и 5:

:!: “(3) Наложеното наказание “глоба” се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление или съдебното решение или определение на съда при обжалване.

:!: :!: :!: (4) При неизпълнение на задължението по ал. 3 в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, независимо от налагането на друго наказание, задължението се заплаща в двоен размер.

:!: (5) Сумите по наложеното наказание “глоба” могат да се заплащат и чрез пощенски записи в пощенските станции в страната. Пощенските записи съдържат освен всички реквизити, посочени в ал. 1, и сметката, по която да се внесе глобата, и мястото, където тя да бъде изплатена.”

§ 68. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1а:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създават се ал. 2 и 3:

“(2) Към областните управители и кметовете на общини се създават областни и общински комисии по безопасност на движението.

(3) Областните и общинските комисии по безопасност на движението по пътищата координират и контролират проблемите по безопасността на движението, изготвят ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приемат мерки за нейното подобряване.”

2. В § 6:

а) в т. 16, изречение второ след думите “строителните машини” се поставя запетая и се добавя “верижните специални и верижните бронирани от Българската армия и МВР”;

б) създават се т. 46 - 65:

:!: :!: :!: “46. “Обезопасителен колан” е система от колани със заключващи и регулиращи устройства, чиято цел е да намали риска от наранявания за лицето, което я използва, в случай на сблъсък или рязко намаляване на скоростта на превозни средства чрез ограничаване подвижността на тялото на лицето, което я използва.

:!: :!: :!: 47. “Детска обезопасителна система” се състои от специална седалка, към която може да са прикрепени обезопасителни колани. Тази система не е неразделна част от конструкцията на автомобила.

48. “Населено място” е застроена със сгради територия, при която началото и краят са обозначени със съответни пътни знаци.

49. “Железопътен прелез” е пресичане на едно ниво на път с железопътна линия.

50. “Охраняем железопътен прелез” е прелезът, който е снабден с бариери. Светлините на прелезите са сигнали, а не белег за охраняемост.

51. “Автомагистрала” е автомобилен път, който не обслужва пряко прилежащата територия, предназначен е за високи скорости при специални правила за движение, с разделени платна за движение в двете посоки, не пресича пътища, железопътни и трамвайни линии и пешеходни пътеки на едно ниво и е обозначен със знаци за автомагистрала.

52. “Съчленено превозно средство” е комбинация от превозни средства, състояща се от моторно превозно средство и свързано с него полуремарке.

53. “Пешеходна пътека” е част от платното за движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначена за преминаване на пешеходци. На кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение.

54. “Намалена видимост” - при здрач, мъгла, валеж, запрашеност, задименост и други подобни.

55. “Ограничена видимост” - при стръмнини, завои и други препятствия, които пречат на видимостта.

56. “Маса в натоварено състояние“ е действителната маса на превозното средство, когато е натоварено, заедно с екипажа и пътниците.

57. “Маса в ненатоварено състояние“ е масата на превозното средство без екипаж, пътници или товар, но с пълен резервоар с гориво и с инструментите, които превозното средство по принцип превозва на борда си.

58. “Тахограф” е средство за измерване по смисъла на Закона за измерванията, предназначено да бъде монтирано в моторно превозно средство, за да регистрира или показва в автоматичен или полуавтоматичен режим данни за движението на автомобила и за определените периоди на управление, прекъсване и почивка на водачите.

59. “Спирачен път” е пътят, изминат от превозното средство от момента на реагиране на неговия водач за аварийно спиране в случай на опасност или при подаване на сигнал за спиране до окончателното установяване на превозното средство на място.

60. “Изкуствена неравност” е повдигната повърхност над нивото на пътя, предназначена за намаляване скоростта на пътното превозно средство.

61. “Велосипедна лента” е част от пътното платно, предназначена за велосипеди. Велосипедната лента е отделена от останалата част на пътното платно чрез надлъжна маркировка.

62. “Велосипедна алея” е отделен път или част от път, предназначен за велосипеди и обозначен като такъв. Велосипедната алея е отделена от другия път или от другите части на същия път чрез структурни средства.

63. “Дневни светлини” означават светлини, предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозно средство при движението му.

64. “Военна колона” е група от пътни превозни средства, които се придвижват под ръководството на старши на колоната по един и същ маршрут в една и съща посока.

65. “Пътно-комендантски подразделения” са специални военни подразделения от Българската армия, отговорни за регулиране придвижването на войскови колони и единични машини независимо от тяхната националност.”

§ 69. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 6а думите “министъра на образованието и науката” се заличават.

2. В § 11:

а) в ал. 1 накрая се добавя “и енергетиката, министъра на правосъдието, министъра на финансите, министъра на околната среда и водите, областните управители и кметовете на общини”;

б) създава се ал. 3:

“(3) В рамките на своите компетенции органите по ал. 1 ежегодно разработват и изпълняват мерки за прилагане на Закона за движението по пътищата и ограничаване на жертвите от пътнотранспортните произшествия.”

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 70. Навсякъде в закона думите “Министерството на транспорта и съобщенията”, “министърът на транспорта и съобщенията” и “министъра на транспорта и съобщенията” се заменят съответно с “Министерството на транспорта”, “министърът на транспорта” и “министъра на транспорта”.

§ 71. Параграфи 41, 42 и § 44, т. 2 и 3 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 72. Параграф 32, т. 1, както и § 34 относно чл. 137а, ал. 7 и 8 влизат в сила от 1 януари 2008 г.

§ 73. В чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от

1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г.,

бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г. и бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г.) числото “1,2” се заменя с “1,5”.

§ 74. В чл. 30 от Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ,

бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г. и бр. 36 и 37 от 2006 г.) ал. 5 се изменя така:

“(5) Поддържането и експлоатацията на железопътните прелези се извършва при условия и по ред, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, и се финансира от републиканския бюджет.”

§ 75. В чл. 49, т. 4 от Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от

2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 105 от 2005 г. и бр. 30 и 36 от 2006 г.) след думите “изграждане, ремонт и поддържане на републиканските пътища” думите “и на железопътната инфраструктура” се заличават.

§ 76. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г.,

бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г. и бр. 30 и 33 от 2006 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 44 се създава ал. 4:

“(4) Когато нарушителят няма постоянен адрес в Република България, съставеният акт се предоставя незабавно на наказващия орган. Писмени обяснения или възражения на водача се прилагат към акта.”

2. В чл. 52, ал. 1 се създава изречение второ:

“В случаите по чл. 44, ал. 4 наказващият орган се произнася в деня на получаване на административнонаказателната преписка.”

3. Създава се чл. 77а:

“Чл. 77а. Когато с наказателното постановление е наложена глоба на нарушител без постоянен адрес в Република България, нарушителят внася сумата по сметка, посочена в наказателното постановление.”

§ 77. Параграф 76 влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

 

Законът е приет от XL Народно събрание на …………………… 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

 

(Георги Пирински)

 

 

 

 

М О Т И В И

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

 

Конкретната пътнотранспортна обстановка в Република България недвусмислено показва, че в действащата нормативна база съществуват редица пропуски. Това обстоятелство, както и изпълнението на задачите, поставени в Програмата на Европейския съюз за подобряване състоянието на безопасността на движението и намаляване на жертвите от пътнотранспортните произшествия по пътищата на Европа с 50 на сто към 2010 г., безспорно налагат своевременно приемане на изменения и допълнения на Закона за движението по пътищата. Настоящите предложения за изменение и допълнение на този закон произтичат от положителните практики в страните - членки на Европейския съюз, от новите моменти в решенията на работната група по безопасност на движението към Европейската икономическа комисия на ООН и от характерните особености на пътнотранспортната обстановка в нашата страна.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата съдържа предложения за промени в следните основни насоки:

Предлага се повишаване размера на глобите за някои груби нарушения на правилата за движение, водещи до тежки пътнотранспортни произшествия. Законопроектът съдържа разпоредби, които целят повишаване събираемостта на наложените глоби. Предвидена е възможност за лишаване от правоуправление на водачи при неплащане на глобата в определен срок.

Въвежда се използването на детските обезопасителни седалки. Премахва се и възможността на задните седалки в автомобилите да се превозват допълнително две деца до 7 г. или едно до 14 г., тъй като за тях няма задържащи устройства.

Превозването на деца без задържащи устройства застрашава техния живот и здраве и при най-леки инциденти. За последните 5 години при пътнотранспортни произшествия като пътници са пострадали 2464 деца, от които 169 са загинали.

 

Предвидена е отговорност за водачите, които превозват в моторно превозно средство необезопасени с колани пътници.

Ползването на обезопасителен колан води до съществено намаляване броя на загиналите и ранените вследствие на пътнотранспортни произшествия.

Определят се задълженията и отговорностите на отделните министерства, областни управи, агенции, общини и др. по безопасността на движението.

В сега съществуващите текстове на закона отговорностите са насочени предимно към участниците в движението.

Конкретизират се задълженията и отговорностите по отношение на изправността на пътищата, организацията на движението, управление на движението, изправността на пътната сигнализация и маркировка и др. във и извън населените места.

Поради липса на конкретни нормативни задължения и отговорности за изправността на пътната мрежа и съоръженията към нея по пътищата и улиците на страната съществуват неизправности, пропуски в сигнализацията и маркировката, в организацията на движението и др., които създават опасности за живота и здравето на участниците в движението.

Създават се нормативни предпоставки за изграждане на комисии по проблемите на безопасността на движението към областните управители и общините с оглед координиране на дейността по осигуряване безопасността на движението на територията.

Редица въпроси, свързани с безопасността на движението, се решават на национално ниво. Приемат се решения, провеждат се кампании, но в същото време няма организация, която да мобилизира усилията на местните структури за решаване на конкретните проблеми по безопасността на движението на конкретната територия.

Предлага се и прецизиране на нормативните текстове за правилата и задълженията на пешеходците и велосипедистите.

Пешеходната аварийност в нашата страна е една от най-високите в Европа. През последните години постоянно нараства броят на блъснатите велосипедисти и тази тенденция ще продължи и в бъдеще.

 

В законопроекта са въведени новите наименования на служби в Министерството на вътрешните работи, съдържащи се в Закона за Министерството на вътрешните работи, който влезе в сила от 1 май 2006 г.

Въз основа на изложеното Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и приеме внесения законопроект.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

(Сергей Станишев)

 

 

А това е една статистика, над която трябва да се замислим :roll:... общата цифра е...5398 :?

 

Убити при катастрофи за периода 2000-2006

 

Скорост 2837 - 52%

 

Изпреварване 753 - 14%

 

Предимство 608 - 11%

 

Други 514 - 10%

 

Маневри 360 - 7%

 

Алкохол 326 - 6%

 

По данни на МВР

 

http://www.netinfo.bg/index.phtml?tid=40&oid=994157

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

По около 800 на година - да не си един от тях :cry:

 

Но доста по-малко отколкото по бай Тошово време - около 1300-1400 на година при почти 10 пъти по-малко МПС-та и доста по малко пробег.

 

Колите стават все по-сигурни, шофьорите - все по-разумни - това е изводът, който може да се направи от горната статистика.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Това пък за бай-Тошово време откъде го изрови? Мисля, че по-малко бяха тогава. Пак имаше, и то тежки, ама чак пък толкова.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Като цяло добре, но:

 

1) Ще сложиш каска на велосипедиста на кукуво лято!

2) Несъобразената скорост е доразвита - пълна идиотщина. Тия дето пишат законите знаят че няма да има нужда ТЕ да ги спазват!

3) Чл. 50а - В София това е невъзможно, т.е. още един начин да те изнудват и да ти прибират парите - вместо да оправят движението.

4) Задължителна резервна гума - тъпотия! Има коли които се продават стандартно без! Включително Шкоди. Има специален комплект за лепене + помпане без демонтаж. Уви - пак кретения. Някой чел недочел...

5) Не се обжалват глоби до 50лв?!!?! Ква е тая идиотщина? И ако докажа че куката не е права? Кво? Нямам право да не плащам ли? Поредната недомислица...

 

Това са най-големите кретений кото открих. Но е така като тези дето пишат законите никога не ги спазват....

 

Поздрави

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Миии интересувах се. Разходи се до някоя библиотека - има го черно на бяло в януарските броеве на вестниците - 10-дневка на трезвеността и обикновено пишеха колцина са загиналите в ПТП-та.

Имаше и по площадите изложени разни намачкани коли, имаше и табла със снимки - оттам тръгна лафа: Секунда невнимание - цял живот мъртъв 8)

 

Бе, цифрите си ги има, просто се поинтересувай, сега произшествията са почти наполовина, а пък ако ги смятаме на пробег пък..., че и на броя МПС-та, сме доста близо до Америка.

По причина неизправност на МПС са драстично намалени до около 3% по данни на СДВР, въпреки ширещото се мнение, че караме скапани западни трошки.

СДВР - имат сайт, виж го - много е поучителен - има ПТП-тата: водачите по пол( мъже, жени, виж за геЬовете май още няма графа :mrgreen: , шегувам се), денем-нощем и прочие статистики.

 

Всъщност си мисля, че много по въпроса направиха и ще направят застрахователите - като ти бръкнат здраво в джоба хай върви прави щуротии - аз сега не смея един мигач да строша камо ли да й очукам ламарините :mrgreen:

 

Оная история с голфа и москвича я виждам просто как ще завърши с виновност за двамата шИфьори, щото тогаз обезщетението по Гражданската отговорност ще е наполовина, а едва ли имат пълно каско, поне аверчето няма :cry:

 

П.П. И данните за 2000-2006 са много поучителни - най-жестоко се преследва алкохолът, а ПТП-тата по тая причина са 8 пъти по-малко отколкото поради превишена скорост, а като сложиш при скоростта ПТП-тата при изпреварване, става ясно, че алкохолът е хранилка за ченгетата, а проблемите на пътя са от фитипалдитата и шумахеровците.

Ама нали все папагалската я караме... казал някой - дръжки - цифрите са красноречиви.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Аз бих вдигнал наказанията, а не глобите!!!

Няма наказания, няма последствие и оттам няма поука.

Аз даже си мислех, че повечето неща са действащи - най-вече за предимство на пешеходец при завиване. Но най-фрапиращото е това с 50 лева - после нямало корупция. Сега вече законно всеки път ще ти казва 50 лева или дай нещо да се почерпим - даже вече и пари на пътя могат да вземат - върви ги пипни!!!

 

yosif : Не си спомням чак толкова много да са били катастрофите. Вярно е, че имаше много акции да ги наречем против пиенето и катастрофите - прословутите табла. Щом казваш, че цифрите са верни - може и така да е. Макар че много се съмнявам. Но проблема е не толкова в бройката - а причината. Защото ако е ясна причината - ще се търси решение.

МВР укрива или по-скоро не си дава много зор или просто "забравя" съвсем съзнателно за доста от нещата. Ще маркирам само някой от тях :

1. Лоша пътна обстановка (факт, но по статистика 0,1% от ПТП са заради това - пресен е случая с дупката на 4 километър и полицаите казват - те тука дупка няма.

2. Не добра подготовка на шофьори - също факт - как го решаваме - вдигаме цените на курсовете - а контрола как се раздават книжки?!!!

3. Това за остарелия парк - въобще не съм съгласен, че той няма основна заслуга в това. Но ПТП възникват, не защото машината е стара, а защото задкормилното устройство е надценил възможностите на колата?!!! Колко често виждаме състезания от типа "точно ти ли ще ме минаваш" или "гледай сега тоя как ще го изям".

4. Неправоспособни шофьори - бас държа, че са доста голям процент от причинилите катастрофи и то повечето с фатални последици.

Тези хора след като вземат книжки каква е вероятността да се променят?!!!

Имаше един 3 пъти за една вечер го хванаха с 3 различни коли !!!

Даже накрая се караше на полицаите, че не може да стигне до клуба навреме заради тях!!!

5. АЛКОХОЛА - при нас няма нужда от такива глезотиики като в другите страни - ние си пиеме и караме по дефолт!!!

Трябва пълна забрана на карането под влиянието на алкохол - и сурови наказания - при рецидив дори със затвор - даже и при ПТПТ.

Та това си е умисъл!!!

Не случайно преди 1990 имаше месец на трезвеника.

 

Та толкова за така наречената разбивка по нарушенията - те всички имат следствие - което на никой не му е удобно да го каже.

Колко често дават полицаи от различни места в България да си признават как се смятата тези статистики - имат план хората - не може да е поради лоша пътна обстановка.

Не може да е поради висока скорост, защото точно този месец сме писали , че е имало акция.

Някой да е чул до сега да има ПТП поради лошо техническо състояние - само се загатва!!!

Даже и катастрофата край Бяла - пак хиляди увъртания и ще стигнем до човешка грешка и може би лошо стечение на обстоятелствата!!!

Това сме ние - държавата и ние шофьорите - правиме едно от най абсурдните неща по света - 1100 загинали по пътищата и 10 000 осакатени за година - това е ВОЙНА!!!!

И не може при такива цифри никой нищо да не прави - напротив измисляме още по големи абсурди.

Най вече тази 50 лева глоба - ами те всичките нови задължения май влизат в тая графа.

Е когато може6 да минеш с 20-30 лева - естествено, че ще си продължим по старому и ще броим статистиката.

Въобще ние сме в ДЪРЖАВАТА НА СТАТИСТИКАТА !!!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

2. Не добра подготовка на шофьори - също факт - как го решаваме - вдигаме цените на курсовете - а контрола как се раздават книжки?!!

 

hamsia, книжките напоследък верно ги дават все едно си купуваш хляб от магазина. Подготовката е плачевна просто, на повечето места де. В София само две фирми преподават и теория, освен практиката и аз имах късмета да попадна на една от тях - ТАРА М. Май една от малкото читави фирми, с добри инструктори. Ама ако не беше баща ми още от малък да ме учи, сега щях да карам като мутреса. За 24 часа (и то учебни) неможеш да опознаеш колата на която се учиш, камо ли да се научиш да караш...

 

Иначе напълно подкрепям всякакви санкции с/у недобросъвестните колеги шофьори. Трябва това безумие и мерене на пишки, което е по пътищата ни все някак си трябва, ако не да се прекрати, поне да намалее драстично.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Виж това:

 

http://www.kat.mvr.bg/

 

Много неща, които си споменал са си така, НО - книжки "дава" изпитващият полицай - мисля там няма лабаво.

Ако коментираме фалшивите книжки, то това си е друга тема, но едва ли са много.

 

Навсякъде в страната просто се газят ограниченията на скоростта - ако само за ден стана катаджия, ще... си оправя положението - шегувам се - ще прибера повечето книжки на миналите по тоя път, не си ли съгласен?!

Кога за последен път си карал в града с 50 км/ час, освен в първите десетки метри след светофара :mrgreen:

А в много села и паланки общината е гласувала ограничение за ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО 40 км/ час, а в комплексите - 20 км/ час.

 

П.П. За превишаване на скоростта, въобще за нарушения на Правилника, могат да се вдигат наказанията, но това няма да помогне докато ченгетата стачкуват по въпроса, а те го правят - бездействие с власт - щом нЪ дебнат и не мо'ем да вземем нещо на ръка, вий пък се оправяйте, к'во ни пука...

Инак защо даже да те глобява - достатъчно е да те спре и половин час да ти хортува благо колко си льош и така ако ти се случи два-три пъти, кога гледаш да стигнеш нейде навреме иии...хич не ти и трябва глоба - особено това важи за фирмения транспорт - съгласен си че тираджиите из Европата за последните 20-тина години яко ги натиснаха да спазват скорост, почивки и прочие.

Е, то най-лесно да набучат на всеки тахограф - толкова електроника има в колата, ама... иска се воля да се свърши нещо и то воля на най-високо ниво - кучето скача според тоягата, както е добре известно.

 

Ма то застрахователите ще ни вкарат в пътя - като вземат да отказват изплащане при нарушения, засега май само при употреба на алкохол, ама ми се чини че ще захапят и по-здраво, щото в крайна сметка те са най-вътре.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

yosif, сега книжките май ги дава изпитващ от ДАИ. Принципа обикновено е следния: ако изпитващия е на кеф и жена му му е пуснала предишната вечер, а и ти не убиеш пешеходец или не направиш някакво крещящо нарушение - получаваш книжка. А ако се познава с инструктора ти, работата става още по-лесна. Жалко, но факт. :?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Миии к'вато ни е държавата, такава ни е и ДАИ-та :mrgreen:

Не знам. Поне младите от родата със зор изкараха книжки - голямата ми дъщеря - на третия път, цяла година повтаргаше :mrgreen: макар да си караше добре.

Племенникът кара от 14-годишен, завърши автото и взе на втория път.

Племенницата въобще й казаха - за твойта книжка нефтът още не е изпомпен :mrgreen:

Другите две девойки въоПще не смеят да отпочнат, щото каквото са чули в компанията... впрочем в компанията им от 15-тина души книжки имат само две момчета, а са по на 22 години вече.

 

Я, я, я кажи къде се минава лесно, че да взема да ги пратя :mrgreen:

 

П.П. Я поразгледай кой кара новичките фирмени микробуси за доставки на стока по магазините, на кого чорбаджиите поверяват нещо, което чини 30-40-50 хиляди евро?

Няма да видиш ни един с бай Тошова книжка - опитввал съм по обява да се хвана на такава работа, тя е доста трудна и няма работно време зиме-лете, ама - НЪЦ - искат такива с фалшиви книжки :mrgreen:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Не съм се изразил правилно може би.

Повечето хора, които познавам и сега се явяват на изпит предварително знаят колко пари им е поискал инструктора за да вземат изпита!!!

Имам позната дето отказа - скъсаха я два пъти - отиде в Сливен и си взе книжка.

То цялата работа е така навързана и прогнила, че няма на къде.

А сега за скоростта - колкото и странно да ти се струва - опитвам се да спазвам ограниченията - най вече в населени места и в кварталите.

Едно от селата ми е на главен път и съм виждал какво ли не - и приятел загина - така, че знам какво им е на тези, които живеят на такива места.

В крайна сметка не сме през цялото време в колата - и ние сме пешеходци - трябва и за това да мислим.

Колкото до превишаването - в населени места не трябва да има компромис - какво е това 50 км/час превишение - ми това си е престъпление!!!

Колкото до извънградското - няма какво да си кривя душата - превишавам - рядко се изпускам - има кой да ме ръчка - но 90 км/час според мене е достатъчно - в крайна сметка доста често е казвано във форума - от София до Варна са 500 км - какво ще спестим - 15 мин?

А колкото до полицията, че не си гледа работата - добре де и те са хора - нали и той си ходи до село или до морето или където и да е.

На какво разчита, като не си е свършил работата ?!!

Във Варна на Приморски преди 10 години мисля , че беше един помля 10 души. Не знам с колко е карал.

Но не мога да разбера простотията с Цариградско шосе - не може в градски условия и със спирки и какво ли не - 120 -150 км/час?!!!

Ето това е един ярък пример за пълно абдикиране от отговорност на държавата.

Значи гледах по Нова за коланите когато правиха предаване - предполагам видяхте хората, които правят тези закони как казаха , че едва ли не за тях не важат и те не могат да попаднат в ситуация.

Тези хора не мислят рационално - те мислят чиновнически - да напишат закона - ма написаното няма да реши проблем - и това е жалкото.

 

ПП: yosif - разбирам те много добре - но това е положението - явно ни е писано да минем по пътя без да черпим от чуждия опит.

АЗ едно не мога да разбера - вярно курсът и изпитът не те правят шофьор - но могат да поставят началото - за чии .... махнаха полигона?!!

Като видя на паркинга как паркират някакви мацки до мене и побелявам и не само мацки ма повечето млади но с хубави коли естествено.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

И аз мисля, че наказанията, а не глобите трябва да се вдигат. И да се изпълняват. Обществен труд би било добро решение. Докато курупцията не се изкорени - няма да има оправия :( Те тАва е!!! Съгласен съм и с това, че не чиновниците трябва да пишат правилника, а тези, които имат практика и отношение по въпроса, за да е по-обективно всичко. Но...

@ yosif - има нещо не наред у родата, ша знайш. Не мое току-тъй да ги късат по изпитите. Или са мноу леви, или не искат да платят нужния дан :mrgreen:

Иначе сериозно, приятелката ми има книжка, но един път ми беше достатъчно да се возя... Разбираш ме, нали :mrgreen: За нея - само автоматиче, макар да предпочитам да не и давам възможност да управлява сама, но явно ще се наложи. Колкото до сегашни/татови книжки - не знам, какъв е критерия за наемане - стаж или възраст на кандидата. Мога да ти кажа, че имам доста каране зад гърба си, С-категория от казармата (правилника го знаех на изуст, както и много други неща, нужни в реални ситуации), нямам ПТП по моя вина (макар да се опитаха да ме изкрат виновен един път)...и т.н. Не знам - може би е имало възрастова дискриминация в дадения пример от теб.

А в казармата, практически разбрах едно - ако не ти се отдава карането - не може да го научиш. Или си шофьор или не си. Може 3 мил. км. да минеш, това не те прави обаче добър шофьор (само трупаш км. зад гърба си). Не се ли кефиш на карането, не ти ли идва отвътре, не ти ли трепне нещо, когато се качиш и запалиш... Това не се учи ;)

Но, това си е мое мнение!

Аз лично се надявам да се направи всичко възможно да няма толкова убити по пътищата. Не може в Италия да има 1.8/100к при положения, че всеки който е бил там знае как се кара, а Бг - 12.1/100к

Каквото зависи от мен го правя! Спазвам си ограниченията, пускам си мигачи, гледам си в огледалата, слагам си колана, отговорен съм за пътниците в колата си и гледам да не съм рисков за другите на пътя! Даже се "увлякох" и спрях да карам с превишена скорост, което учуди доста приятели миналото лято, пък и мен самия. В крайна сметка по-добре да стигна по-късно, отколкото да не стигна, нали?

Ма кога ли пак ще ме засърби десния крак...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Без да се опитвам да правя разбор :mrgreen:

За 100K си прав, но виж на 10K брой возила - 'талянците дават 11, ние - 4 мърцина.

Както и да е, цифрите са основа човек да размисли.

 

Родата е у ред :lol: Дъщерята после( като навъртя две-три години стаж) ходи два пъти различно наресана и боядисана вместо разни приятелки да им изкара кормуването, щото то листовките аз не съм чувал от 1980 г., кога вземах книжка на ЗИЛ-а, някой да ги е скъсал повече от веднъж :mrgreen:

 

Напълно Ви вярвам че спазвате ограниченията, в крайна сметка човек си пази своя си живот - аз си изтървам понякога десния крак само ако съм сам в колата и пак тръпна, щото има и други на пътя.

 

И сте напълно прави - или си шофьор или не - аз почти съм не - обичам да карам, но, може би ЕГН-то вече :mrgreen: се хващам понякога да блея, слава богу без беля досега, освен... е, няма да повярвате, щото и КАТ-аджията се чудеше какво да напише.

Прибираме се от един теферич, вече си мислех за луедената биррричка дето ме чака в хладилника - и 'асан е хора :lol:

Жената мярна някакво Фтиченце край пътя, то си бяхме на 10-тина км от къщи, и аз като никога й се вързах, та се върнах на заден ход по празното шосе. И пак късмет - не се заврях съвсем до изхода на едни завои - щото таман бях избил задната и се канех да сляза на банкета кога видях от завоя да излиза един - предните му колела вече пушеха.

Момчето излезе профи( после се разбра като се разплетохме) и въоПщееее не се опита да ме обикаля, че да ме бутне в реката - нацели ме с двата си фара в двата стопа и скъси ладата с 40-сантиметра. Орионът стана леш - предния капак се сгъна, стъклото му се напука, маски, радиатори, даже гредата която ги носи хлътна в средата( мойта задна врата на комбито даже не се очука, само бронята стана на юфка, а калниците бяха на 2-3 плисета и пода на багажника - 2 мм ламарина - също).

Всички бяхме читави, даже нямаше натъртен някой - дойде ченгето и не можа да повярва - 3 следобед в неделя - всички с коланите били и нииикой не беше употребил алкохол - пробва цялата чета да не би да сме се сменили нещо зад волана).

Камшичния удар го отървахме щото аз, нали извърнат назад и напрегнат, жената с апаратчето в ръце полуизвърната към реката, голямата щерка с една саксийка кактуси в едната ръка и сладолед в другата - пак раменния пояс натоварен, а ламарината дето е гръб на задната седалка после скачах отгоре й за да я изправя - беше поддала щото ключалките я удържали.

 

Ладата й се събраха фугите на вратите, но се отваряха нормално, всички джамове бяха здрави, нямаше задни калници, но макар смачкани( колата стана по-къса с 40 сантиметра) не опираха в гумите и беше на ход.

 

Ми хайде сега протокол. Писаха го чак на другия ден - на мен акт за неправилно маневриране( бе аз бях за убиване - да карам на заден ход макар на не много главен път), а колегата мислеше че ще мине метър, ама имаше 12 метра черрррна диря от спирането му - при ограничението заради двата завоя 60 км/ час е карал с над 100 км/ час. После той ходи да се съди с КАТ и ме взе свидетел та ме вози по същия път в двете посоки и пак на него място мина със 100-така, между другото караше много хубаво и плавно - има хора, родени за шофьори.

Всъщност той ни отърва... Все си мисля че ако беше всеки друг, не дай боже, някой "неделен" шофьор, щяхме да пострадаме здравичката.

После една година не съм качвал хора, ако ходим някъде заедно кара жената или щерката. Като съм сам си карам, но като сме двама не ми се караше( най-много я беше яд тъщата, щото нали аз личния й шофьор, пък като стана така няма кой да я разнася тук и там :mrgreen: ).

 

А на Цариградско и по бай Тошово време се караше кой колко може -не знам някой да се е опитвал да прави хайка там поне до Пети километър. То тези, които фърчат не са толкоз опасни, ама като вземат някои да правят алпийски комбинации става напрегнато - не знаеш откъде ще ти цъфне :mrgreen:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колега,

 

По Тошово време на Цариградско имаше работеща камера! Малко след Плиска, една жълта кутия между платната. И "екстрата" при нея беше че не се знаеше в коя посока снима!

 

Поздрави

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Тези "кутии" дето снимаха ги имаше във всеки окръжен град - аз лично си спомням 3 таквиа в Плевен.

Предполагам всички знаем защо ги махнаха навремето - освен колите снимаха и тези вътре и се получаваха кофти ситуации ;)

Но това е преди - сега нали камери слагаме и се пъчим колко сме велики - защо не сложат една на "Метро", на 7- ми километър, на Окръжна, на 4-ти, на Плиска и на Ропотамо - тогава да видим с колко ще се кара.

И това за тези дето карат бързо - има резон в думите ти - но това е нормална градкс улица - не е заградена с високи огради или стени.

Всичко може да се очаква - даже и авария или някоя маршрутка може да предизвика поредица от неприятни събития.Скоро май беше дето мерцедес спука гума или се бяха тръкнали със някакъв и оня загубил управление, че на Окръжна ги помля.

А преди това на Плиска!!!

И какво направиха - сложиха едно каммени пръчки дето и мотор няма да спрат!!!

Всичко е само да симулираме дейност.

Онзи ден до посолствата в Младост 1 - огромни локви - един пишлемяк кара като малоумен все едно е с моторница (беше с BMW), че и без фарове.

Спряха го - нарочно намалих да видя какво ще стане - козируваха му, отвори прозореца и предполагам му казаха да си включи фаровете - и толкова.

Бас държа, че на връщане като е видял, че ги няма пак е подкарал моторницата:)

Това сме ние - идиоти.

А там и от двете страни на улицата има спирки и вървят хора - но кой ти мисли за тях - пък и той е хванал Бога за Рога явно!!!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

На тия камери им викахме ЛАЗАРИ - по оня виц: Как трябваше да мине другаря? - Уууууу. - А как мина? - Фиууууу!( Когато свършил филма, катаджиите завряли в кутията един колега да мери скоростта - Лазар се казвал :mrgreen:

 

Един познат си продаваше Таунус-а( още тогава - пълна морга) с помощта на такава "честитка", на която имаше и скалата на "радара" и се виждаше че форд-ягата е направил 130 км/ час :mrgreen: минавайки покрай кутията с ЛАЗАРА :lol:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Интересно ми е, ако ме спрат и се позова на "2. лица, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан. " как ще го докажа пред ченгетата - ще си нося медицинско, че съм с астма например ли? :?:

..а пък и това със светлоотразителните жилетки е върхът..

колко добре би било, ако т.нар' "законодатели" четяха мненията на хората за даден законопроект по форумите например. Колко по-лесно би било... мечти :!: :cry:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Абе на мен ми е интересно само как от положения, в които сами по себе си няма нищо неразумно, накрая става такава каша...

 

Законите трябва да са кратки и ясни иии... с неочакван край, шегувам се :mrgreen: краят винаги е добре описан.

 

Инак заприличват на застрахователна полица - оня дребният текст, дето никой не го чете, но се оказва основание ВИНАГИ да ти откажат прилично обезщетение.

 

Както са я подкарали скоро ще трябва вместо да си караме седнали, да си бутаме колите по асфалта :mrgreen:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
  • Създай нов...

Важна информация.

За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Потвърди" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.